За м.г. „Солвей Соди“ отчете над 164 млн. лв. печалба
Общото събрание на дружеството взе решение за разпределяне на дивидент по 26,28 лв. на акция преди облагане
Публикувана: 20 Jun 2018 | 13:45

На редовно общо събрание на акционерите на “Солвей Соди“ АД бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г. Печалбата, представляваща общият всеобхватен доход на дружеството за периода, е в размер на 164,6 млн. лева, съобщиха от Девненския содов гигант.

 

Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите печалбата за 2017 г. и неразпределената печалба, генерирана от вливането на „Девен“ АД в „Солвей Соди“ АД (2,2 млн. лева), да бъдат разпределени, както следва: да се разпредели дивидент от 26,28 лева на акция преди данъчно облагане на дивидента, платим на акционерите физически лица от 20 юли 2018 г. на каса във всички клонове на Сосиете Женерал Експресбанк в страната.

 

Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност, на лица, присъстващи в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД към датата на Общото събрание на акционерите.

 

Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път от 20 юли 2018 г. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент.

 

Правото на акционера върху дивидента, гласуван на това Общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 20 юли 2018 г.

 

Също така Общото събрание продължи мандата на Съвета на директорите с нов тригодишен период – до 30 юни 2021 година.

 

През 2017 г. мениджмънтът на компанията продължи да работи в три основни сфери: безопасност на труда, която е основен приоритет и ценност, изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и оптимизиране на оперативните разходи.

 

Направените инвестиции в „Солвей Соди“ и филиали допринесоха за надеждността и ефективността на инсталациите, намаляване на енергопотреблението в содовото производство и за опазване на околната среда.

 

В ТЕЦ-а беше изграден и тържествено открит втори котел на циркулиращ кипящ слой – една изключително модерна инсталация, щадяща околната среда, с нива на емисии под пределно допустимите европейски норми, покриващи стандартите за качество на атмосферния въздух след 2016 г. и в пълно съответствие с изискванията на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността.

 

Новите инвестиционни проекти за пореден път потвърждават стремежа на „Солвей Соди“ към устойчиво развитие, прилагане на високи технологии и стандарти при опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората.

 

Черно море

 

 

 

Коментари ( 0 )