СНЦ "МИГ Аврен-Белослав"
Обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Публикувана: 8 Aug 2018 | 9:45 От: Борис Проданов

О Б Я В А

 

1. Референтен номер и име на процедурата: BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав  „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 

 

2. Цели на процедурата:

Основната цел на настоящата процедура е повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности. Цели се повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП, насърчаване въвеждането на иновации за осигуряване на растеж и устойчив бизнес на територията на „МИГ Аврен-Белослав“.

 

Процедурата за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ се изпълнява в съответствие с Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ Тематична цел 3 –Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и Приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, жизнеспособността на стопанствата и възможностите за създаване на местен бизнес“, Специфична цел 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП, насърчаване въвеждането на иновации за осигуряване на растеж и устойчив бизнес от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Аврен-Белослав“.

 

3. Информация за общия бюджет на процедурата и предоставяне на БФП:

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

 Средства от Европейския фонд

 за регионално развитие

  Национално съфинансиране

 391 166,00 лева

 200 000,00 евро

 332 491,10 лева 

 170 000,00 евро

 58 674,90 лева

 30 000,00 евро

 

 

Бюджетът по процедурата е превалутиран по фиксинга на БНБ за 1 евро = 1,95583 лева.

 

3.1. Размер и интензитет на БФП

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 48 895,75 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 391 166 лева.

 

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедурата за един проект е 44 006,17 лева.

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедурата за един проект е 352 049,40 лева.

 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за режим „de minimis” за малки и средни предприятия е до 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

4. Режим на минимална помощ:

Мярка 19.2/2 2.2.3-4 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“  включена в СВОМР на СНЦ МИГ Аврен-Белослав“,  финансирана със средства от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., се изпълнява в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на „едно и също предприятие“, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три приключени финансови години.

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:

  • предприятието кандидат; 
  • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 
  • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 
  • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Когато с отпускането на нова помощ de minimis може да бъде надвишен съответния таван, никоя част от тази нова помощ не може да попада в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

  • предоставената по настоящата процедура помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 може да се кумулира с помощ de minimis: предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията до тавана, установен в посочения регламент;
  • предоставена съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван, определен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

 

За проверка на горните обстоятелства МИГ „Аврен-Белослав“ изисква данните за получени минимални помощи да бъдат надлежно посочени от кандидатите в Декларация за минимални помощи, попълнена по образец, част от Условията за кандидатстване. Декларацията за минимални помощи се представя от кандидатите на етап кандидатстване и преди сключване на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

 

Праговете, посочени по-горе не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти. Спазването на праговете освен чрез Декларацията за държавни/минимални помощи ще бъде проверявано и чрез проверка в Информационна система "Регистър на минималните помощи", Публичния регистър на Европейската комисия, Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН), Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и Търговския регистър.

 

Администратор на помощта е УО на ОПИК.

 

Възстановяването на неправомерно предоставена помощ се извършва по реда на чл. 37 на Закона за държавните помощи.

 

Допълнителна информация относно приложимото законодателство в областта на държавните помощи може да бъде открита на интернет страницата на Министерство на финансите: http://stateaid.minfin.bg.

 

5. Допустими дейности по процедурата:

 

5.1. Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните дейности:

 

1. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет.

Дейностите трябва да са насочени към:

- управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или

- разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка, сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти ; и/или

- разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики ; и/или

- услуги по реинженеринг на процесите в предприятията ; и/или

- разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или

- инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.

 

2. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359.

 

Дейностите следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

 

Дейностите по проекта следва да се изпълняват на територията на МИГ Аврен – Белослав.

 

5.2. Допустими проекти

1. Изпълнението на проектите следва да води до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на териториите на МИГ с цел насърчаване на предприемачеството, подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

 

2. Проектите са в съответствие с хоризонталните политики съгласно чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

 

3. Кандидатите задължително трябва да са с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) и да развиват дейността, за която кандидатстватв една от определените групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност съгласно НСНМСП.

Кандидатите по настоящата процедура следва:

  • Да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Аврен-Белослав и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ Аврен-Белослав.
  • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата.

 

6. Интернет адреси за публикуване на пакета документи:

 

Обявата заедно с Условията за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на МИГ „Аврен-Белослав“ и най-малко един местен вестник или друга местна медия, както и се регистрират в ИСУН, при наличие на такава възможност.

 

7. Начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

Подаването на проектни предложения на хартиен носител по настоящата процедура е неприложимо!

 

8. Краен срок за подаване на проектните предложени:

 

 Настоящата процедурата e с един краен срок за кандидатстване:

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 10.10.2018г. 17.00 часа.

 

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Прочетете още: СНЦ "МИГ Аврен - Белослав" обявява прием за набиране на проектни приложения

Коментари ( 0 )