Зa 5 месеца фискалният резерв на България се е стопил с 356 млн. лв.
Понижението се дължи главно на изплатените през май 2018 г. над 441,2 млн. лв. директни плащания към селскостопанските производители, обясниха от МФ
Публикувана: 14 Aug 2018 | 10:52

За първата половина на годината фискалният резерва на България възлиза на 10,83 млрд. лв. Това става ясно от данни на Министерство на финансите (МФ), публикувани на сайта на институцията. Само 5 месеца по-рано обаче, към края на януари, фискалният резерв е бил 11,2 млрд. лв., което е намаление от 356 млн. лв.

 

От МФ обясниха за Investor.bg, че понижението се дължи главно на изплатените през  май 2018 г. от Държавен фонд „Земеделие” над 441,2 млн. лв. директни плащания към селскостопанските производители за Кампания 2017 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания. „Предвид сроковете за сертифициране, верифициране и заявяване на изплатените средства за възстановяване от ЕК, изплащането на средствата по ОСП и другите програми и фондове на ЕС е съпроводено от известно технологично време, след което ЕК ефективно възстановява направените разходи от националния бюджет“, уточняват още от финансовото ведомство.

 

По-детайлен поглед върху данните показва още, че размерът на фискалния резерв (вкл. вземания от фондове на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др.) към 31 октомври 2017 г. е малко над 12. млрд.  лв., което е намаление с 1,2 млрд. лв. От МФ обясниха, че трудно може да се направи прецизна оценка на всички трансакции за посочения период, които се отразяват в изменение размера на наличностите, респективно размера на вземанията от ЕК за сертифицирани разходи, аванси и други, които влияят в увеличение или намаление на размера на фискалния резерв. „Но може да се посочи, че с най-съществен принос за нетното намаление на размера на фискалния резерв за разглеждания период са изплатените през месец януари 2018 г. погашения по ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, в размер на 1,05 млрд. лв. в съответствие със спецификата на календара по обслужването на ДЦК“, уточняват от финансовото ведомство.

 

В отчета се вижда, че от въпросните 10,83 млрд. лв. във фисклания резерв през юни, около 9,87 млрд. лв. са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 0,96 млрд. лв. са вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

 

Средствата на фискалния резерв по депозити в БНБ са в размер на 9,45 млрд. лв., а в банките – 0,42 млрд. лв. В централната банка са открити депозитни сметки на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (Сребърен фонд) в размер на 2,90 млрд. лв. със срок от една година, левови депозитни сметки на централния бюджет в размер на 1,00 млрд. лв. и валутни депозитни сметки на централния бюджет - 3,13 млрд. лв., със срок от една година.

 

В банките са открити депозитни сметки на Националния фонд от средствата по предприсъединителните инструменти, вкл. и от националното съфинансиране в размер на 0,03 млрд. лв. Предвид лихвената политика на БНБ към края на юни не са постъпили лихви по левови и валутни депозитни сметки, уточняват от МФ

 

Добре е да обясним още, че фискалният резерв представлява резултативна величина и съвкупност от салдата по всички банкови сметки на бюджетни организации, без тези на общините и техните разпоредители с бюджет; активите на Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система; вземания от фондове на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други и други финансови активи по чл. 154, ал. 22 на Закона за публичните финанси.

 

Размерът на фискалния резерв за даден период се влияе от текущото бюджетно салдо по държавния бюджет и другите съставни бюджети по консолидираната фискална програма, без общините (излишък или дефицит), текущите постъпления и погашенията по външни и вътрешни заеми, нетния размер на емисиите и погашенията ДЦК, нетния размер на финансови операции по прилагане на ОСП и ОРП на ЕС  (директни плащания, пазарни мерки, средства от ЕЗФРСР прехвърлени към директните плащания и др.), постъпленията от приватизация, както и други касови операции по придобиване и реализиране на финансови активи за съответния период. 

Investor.bg

Коментари ( 0 )