Варненска област застарява
Всеки пети е на възраст над 65 г.
Публикувана: 21 Apr 2019 | 16:28

Продължава процесът на застаряване на населението във Варненско, съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток. В края на 2018 г. хората на 65 и повече навършени години са 88 992, или 18,9% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4,5 процентни пункта.

 

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.

 

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21,9%, а на мъжете – 15,7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

 

Към 31.ХІІ.2018 г. децата до 15 години са 71 617, или 15,2% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2017 г. този дял се увеличава с 0,1 процентни пункта.

 

Към 31.ХІІ.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Варна е 51,7%. За сравнение, през 2005 и 2017 г. този коефициент е бил съответно 40,8 и 50,8%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 49,5% отколкото в селата – 64,2%.

 

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2018 г. достига 42,2 години. Процесът се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41,8 години, в селата – 44,5 години.

 

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете. Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.ХІІ.2018 г. е 291 329 души, или 61,8% от населението в областта, като мъжете са 151 936 души, а жените - 139 393 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 1689 души, или с 0,6% спрямо предходната година. Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 103 937 души, или 22,1%, а под трудоспособна възраст - 75 986 души, или 16,1% от населението на областта, съобщават още от ТСБ - Североизток.

 

Към 31 декември 2018 г. населението на област Варна е 471 252 души, което представлява 6,7% от населението на България и нарежда областта на трето място след областите София (столица) (1328 хил. души) и Пловдив (668 хил. души), и преди област Бургас (410 хил. души). В сравнение с 2017 г. населението на областта през 2018 г. намалява с 868 души, или с 0,2%, сочат данни на Териториално статистическо бюро - Североизток.

 

Мъжете са 229 614 (48,7%), а жените - 241 638 (51,3%), или на 1000 мъже се падат 1 052 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта, сочат още данните на ТСБ - Североизток.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )