Повече детски градини и по-малко деца в тях през 2018 г. във Варненско
Към 1.10.2018 г. функционират 102 общообразователни и специални училища, като учениците в тях са 40.7 хиляди
Публикувана: 22 May 2019 | 11:17

Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ, архив

 

 

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че: През учебната 2018/2019 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 1.0% по-малко в сравнение с предходната година. Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.9 и 1.6 хил. ученици. Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 24.6 хиляди. Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 588 лица, от които 92 чужди граждани.  

 
 
Предучилищно образование 

Към 1.12.2018 г. в област Варна функционират 97 самостоятелни детски градини с директор, или с 3 повече в сравнение с предходната година. В тях са записани 15.2 хил. деца, от които 7.9 хил., или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.0%. Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, за учебната 2018/2019 година е 79.2%, или с 0.3 процентни пункта повече спрямо учебната 2017/2018 година.  Средният брой деца в една детска градина е 156, като за градовете е значително по-голям - 189, а за селата - 72. Една група се формира средно от 25 деца, съответно - 26 в градовете и 19 в селата.  Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1.3 хил., като в сравнение с предходната учебна година намалява с 2 души, или с 0.1%. Детските учители са 1.3 хил., или 93.6% от педагогическия персонал.  
 
 
Общо образование 

Към 1.10.2018 г. учебни занятия в област Варна се водят в 102 общообразователни и специални училища, като учениците в тях 40.7 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят на училищата се увеличава с едно. В една паралелка в общообразователните и  специалните училища се обучават средно по 23 ученици. През учебната 2017/2018 година 962 ученици от I до VII клас са напуснали общообразователните и специалните училища.  През 2018 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 5.0 хил., а средно образование - 1.9 хил. ученици.  Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища през учебната 2018/2019 година са 3.6 хиляди. 
 
 
Професионално образование и обучение 

Професионалното образование и обучение в област Варна през учебната 2018/2019 година се осъществява в едно училище по изкуствата, едно спортно училище, 20 професионални гимназии и 3 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 8.8 хиляди. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 57.9% от общия брой на учениците в тази образователна степен. През учебната 2018/2019 година учителите (вкл. директорите и заместникдиректорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 751. 

 

През 2018 г. средно образование в професионалните гимназии, професионалните училища, училището по изкуствата и спортното училище в област Варна с диплома са завършили 1.6 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи: 117 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища; 737 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните училища, училището по изкуства и спортното училище в област Варна.  
 
 
Висше образование  

През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите в област Варна, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, е 24.6 хил., което е с 1.0 хил., или с 3.7%, по-малко в сравнение с предходната учебна година. 
 
 
Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователноквалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите, в структурата на университетите, се обучават 1 327 студенти, като спрямо предходната година техният брой се увеличава с 10 души, или с 0.8%.  

 

През 2018 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 366 студенти, с 15 по-малко спрямо предходната година, или с 3.9%. Преподавателите в колежите, в структурата на университетите, са 25, като спрямо предходната година техният брой намалява с 19, или с 43.2%. 
 
 
Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ 

През учебната 2018/2019 година за придобиване на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища в област Варна се обучават 22.7 хил. студенти, от които 47.5% са жени.  Студентите - български граждани са 20.1 хил., или 88.7% от всички студенти в университети и специализирани висши училища в област Варна, и в сравнение с предходната година техният брой намалява с 1.3 хил., или с 6.2%. Чуждестранните студенти са 2.6 хил., което е с 16.4% повече спрямо 2017/2018 учебна година. Преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 1.8 хил., като на основна работа са 1.5 хил., или 79.5%. През 2018 г. ОКС „бакалавър“ в област Варна са придобили 3.1 хил. студенти, от които 1.7 хил., или 53.6% са жени. Висше образование, степен „магистър“, са завършили 2.2 хил. студенти, от които 59.0% са жени. 
 
 
Образователна и научна степен „доктор“ 

Към 31.12.2018 г. в област Варна се обучават общо 588 докторанти, като 53.1% от тях са жени.  Чуждите граждани, обучаващи се за докторанти са 92, което е с 5.2% по-малко в сравнение с предходната година. През 2018 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 127 души, от които 61, или 48.0%, са жени. 

 

Черно море

Коментари ( 0 )