Във Варна отчитат ръст на престъпленията, извършени от деца
Кражбите на имущество са най-разпространените деяния, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години
Публикувана: 25 Apr 2019 | 11:32

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления в област Варна, е 277 и в сравнение с 2017 г. нараства с 1.8%.

 

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 132 лица, или 47.7% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 21.2% (28 лица), на кражби от домовете - 15.2% (20 лица), на джебчийски кражби - 11.4% (15 лица).

 

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 641 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 45, или със 7.6%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните: Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 81.9%; Малолетни (8 - 13 г.) - 18.1%; Момчета - 533 (83.2%); Учащи - 473 лица (73.8%); В криминогенна среда живеят 280 малолетни и непълнолетни, или 43.7%.


Броят на заведените на отчет в ДПС в област Варна през 2018 г. малолетни и непълнолетни е 219, или 34.2% от всички водени на отчет лица, като 80.4% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2017 г. броят на новозаведените се увеличава с 15.3%.


През 2018 г. снети от отчет в ДПС са 245 малолетни и непълнолетни лица, или 38.2% от водените на отчет през годината. Причините за това са: поправяне на поведението - 160 лица (65.3%); навършване на 18-годишна възраст - 69 лица (28.2%); други основания - 16 лица (6.5%).

 

За извършени противообществени прояви в област Варна през 2018 г. през ДПС са преминали 231 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 141, или 61.0%, а момичетата - 90 (39.0%). В сравнение с 2017 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява с 48 лица (17.2%).

 

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за: „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 76 лица, или 32.9%; „употреба на психоактивни вещества“ - по 29 лица, или по 12.6%; „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ - 20 лица, или 8.7%.


Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината са: „проява на насилие и агресия“ - 7.4% (17 лица); „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 5.6% (13 лица).


През 2018 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Варна са образували 265 възпитателни дела, от които 247 (93.2%) по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 249, като от тях в срок до един месец са решени 150 дела, или 60.2%. Прекратени на различни основания са 12 дела (4.5% от образуваните възпитателни дела). В края на 2018 г. 17 дела, или 6.4% от образуваните, са останали несвършени.

Коментари ( 0 )