Не е установено замърсяване на водите на Пристанище Балчик
Проверката беше извършена по сигнал, получен на „зеления“ телефон на БДЧР
Публикувана: 24 Nov 2017 | 18:00

Eксперти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ-Варна, Морска администрация и Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда провериха оранжево петно в акваторията на Пристанище Балчик. Проверката беше извършена по сигнал, получен на „зеления“ телефон на БДЧР.

 

При извършения оглед в акваторията на пристанището по протежението на кея е наблюдавано петно с оранжево-ръждив цвят, с ширина на места до 5 метра и дължина 200 м. Не е установен причинител на замърсяване, видимо не е брегови източник.

 

Взета е водна проба от района на пристанището, която ще бъде изследвана по показателите:  активна реакция (pH), БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, метали, полициклени ароматни въглеводороди и летливи органични съединения. След анализиране на водната проба резултатите ще бъдат оповестени.

 

Коментари ( 0 )