Област Варна е на трето място по БВП
Данните са за 2016 година
Публикувана: 31 Jan 2018 | 11:30

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2016 година е 6 089 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 2.2%. Произведеният в областта БВП е 6.5% от общия за страната. На човек от населението се падат 12 879 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 28 465 лева.

 

Създадената през 2016 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 5 254 млн. лв., което е с 2.0% повече спрямо 2015 година. И представлява 6.5% от добавената стойност за страната.

 

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 3 655 млн. лв. и представлява 69.5% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. делът на сектора в добавената стойност нараства с 0.5 процентни пункта.


Индустриалният сектор намалява своя относителен дял в БДС за областта. През 2016 г. са реализирани 1 448 млн. лв. или 27.6%, което е с 0.5 процентни пункта по-малко спрямо 2015 година.


Относителният дял на аграрния сектор остава непроменен в сравнение с 2015 година. Той представлява 2.9% от добавената стойност на областта и е в размер на 151 млн. лева.

Коментари ( 0 )