“ПЛАСТХИМ-Т” АД, проведе информационно събитие във връзка с изпълнението на проект
Публикувана: 11 Jul 2018 | 13:12

На 9 юли 2018 г. “ПЛАСТХИМ-Т” АД, проведе информационно събитие във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.002-0111 „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на “ПЛАСТХИМ-Т” АД, гр. Аксаково“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата стойност на проекта е 3 793 350,76 лева, от които 1 612 174,07 лв. европейско и 284 501,31 лв. национално съфинансиране. Другата част от разходите по проекта се осигурява от “ПЛАСТХИМ-Т” АД. Проектът се изпълнява в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

 

Проектът предвижда реализиране на дейности, с доказан енергиен ефект, чието комплексно изпълнение ще повиши конкурентоспособността на фирмата, капацитета й за производство и ресурсната й ефективност.

 

---------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ПЛАСТХИМ-Т” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментари ( 0 )