Сдружение „МИГ „Аврен - Белослав” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.155
Публикувана: 18 Dec 2018 | 10:33

МИГ “Аврен - Белослав” с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.155  по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

О Б Я В А

за прием на проектни предложения по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание решение по т.3 от Протокол №27/12.10.2018 г. на Управителния съвет, чл.62, т.4, във връзка с чл.46 ал.3 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие,

Сдружение „МИГ „Аврен - Белослав”

обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.155 

 

Наименование на процедурата:

МИГ “Аврен – Белослав”, мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.155  МИГ Аврен-Белослав  19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“ с два срока  за кандидатстване.

 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Цел на процедурата:

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“:

Устойчиво развитие на местната икономика основано на собствения потенциал и териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на растеж и заетост за по-добро качество на живот.

Мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  е в обхвата на:

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, жизнеспособността на стопанствата и възможностите за създаване на местен бизнес.

Специфична цел 3: Диверсификация на местната икономика, стимулиране на растеж и заетост, оползотворяване на туристическия потенциал за развитие на територията.

Конкретни цели на мярката:

  1. Насърчаване на заетостта и разкриване на качествени работни места и запазване на вече съществуващите работни места
  2. Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони
  3. Диверсификация на местната икономика, стимулиране на растеж и заетост, оползотворяване на туристическия потенциал за развитие на територията.

Допустими кандидати:

11.Земеделски стопани

2.Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите;

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

3.Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

Допустими дейности:

 

Дейностите и техният обхват трябва да кореспондират с идентифицираните в социално-икономическия анализ към Стратегията за ВОМР потребности, очертаващи необходимостта от инвестиционна подкрепа на микропредприятията по ПРСР за неземеделски дейности на територията на действие на МИГ “Аврен – Белослав”. Дейностите по проектите към мярката трябва да се осъществяват на територията на МИГ Аврен – Белослав. За мярката се прилагат условията за недопустимост на дейностите, определени в Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР, както и всички условия и изисквания на приложимото европейско и българско право, свързани със съответните дейности, регламентирани в актуални текстове на действащата нормативна уредба, определяща условията и реда за подпомагане.

Допустими са дейности по мярката за:

  1. Изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги;
  2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
  3. Развитие на услуги във всички сектори;
  4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  5. Развитие на занаятите, включително дейности за предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности и други неземеделски дейности.

Допустими разходи:

Допустими в рамките на земеделското стопанство са следните разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности на територията на действие на МИГ “Аврен – Белослав”, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Разходите са допустими само, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи, посочен в т. “в“.

ВАЖНО: Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ “Аврен – Белослав” под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Период за прием на проектни предложения:

Начало на първи прием: 17.12.2018 година  и краен срок 28.02.2019 година, 17:00 часа

Начало на втори прием: 1.03.2019 година и краен срок 31.03.2019 г. 17:00 часа.

Бюджета за вторият прием ще бъде остатъчния наличен финансов ресурс след първия прием.

Бюджет на приема:

Разполагаемият бюджет за проектни предложения по мярката от СВОМР е 1 369 081,00 лв.

Бюджета за вторият прием ще бъде остатъчния наличен финансов ресурс след първия прием.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на допустимите разходи за един проект – 4889,50 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за един проект – 391 160,00 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 3667,13 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 293 370,00 лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

Помощта ще се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

(Условията  по приложимия режим на държавни помощи са дадени в Раздел 16 от Условията за кандидатстване към процедурата).

Съфинансиране от бенефициента:

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата е най-малко 25 % и може да бъде само в парична форма.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

Проектно предложение, което не премине прага от 10 точки, се предлага за отхвърляне.

Лица за контакт:

•           Нели Михайлова – Изп. Директор на  СНЦ МИГ “Аврен – Белослав”; тел.: +359 (0) 887 692 000 , e-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com;

•           Николинка Димова – Експерт по прилагане на СВОМР; тел.: +359 (0) 894 622 271 , e-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com 

Подробна информация и документи за кандидатстване:

•   В ИСУН2020 на уеб адрес https://eumis2020.government.bg

•   На електронната страница на МИГ „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ” на уеб адрес http://mig-avren-beloslav.com/

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН2020 в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:

http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

Коментари ( 0 )