Одобриха отчета на бюджета за 2017-а във Варна
Бюджетът на Община Варна е близо 400 000 000 лв за 2018-а
Публикувана: 21 Sep 2018 | 13:18

Съветниците от ПК“Финанси и бюджет“ гласуваха единодушно отчета на бюджета за 2017 г. Документът бе представен от Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет”, която уточни, че първоначално неговият размер е 270,7 млн. лева, но след актуализацията е нарастнал на 348,7 млн. лева.  Отчетена е по-висока събираемост на приходите при запазени нива на местните данъци и такси. От данък “недвижими имоти” в бюджета са постъпили 32,5 млн. лева, от данък “МПС” – 19,7 млн. лева, от данък при придобиване на имущество – близо 24,2 млн. лева. От туристически данък са постъпили 4,4 млн. лева, като в сравнение с 2016 г. приходите от този вид налог са се увеличили със 155 хил. лв. Изпълнението на имуществените данъци спрямо първоначалния бюджет за 2017 г. е 103%, а спрямо 2016 г. – на 101%. „Важно е да се каже, че при неданъчните приходи имаме 105% изпълнение за 2017 г., а по отношение на операции с нефинансови активи имаме постъпления от 5 531 000 лв. или това е с 3 млн. лв. повече спрямо 2016 година.“, допълни Стефка Господинова

 

В точка разни общинските съветници се запознаха с изпълнението на бюджета на Община Варна за първото шестмесечие на 2018 г. По решение на Общински съвет-Варна първоначалният размер на бюджет е 393 700 000 лв., но след актуализацията му с 6 012 650 лв., към 30.06.2018 г., той вече възлиза на 399 712 650 лв.  Посочените по-високи параметри са  в следствие на взаимоотношения на Община Варна с Централния бюджет, като в това число са и увеличенията  по функция „Образование“- 3 117 332 лв. , функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- 1 177 155 лв.  и функция „Икономически дейности“ в частта за вътрешноградски и междуселищни превози - 1 235 544 лв. Постъпленията от имуществените данъци и други данъци от местни приходи са на стойност 45 952 993 лв. Това е  със 165 923 лв. повече отнесено към същия период на предходната година  и  57% изпълнение спрямо годишния план. При данъка върху недвижимите имоти изпълнението е в размер на 70% или 21 955 974 лв. от заложените 31,5 млн. лв. За сравнение приходите от този налог за същия период през 2017 г. са били с 453 911 лв. по-малко. Добра събираемост се наблюдава при данък върху превозните средства благодарение на установената автоматична система за обмен на данни между МВР и ДАИ с Община Варна. Намалял е броят на недекларираните МПС, което е увеличило приходите от налога и за шестте месеца са постъпили 62% от планираните за годината 19 600 000 лв.  При неданъчните приходи е отчетено увеличение с 2 265 430 лв. спрямо същия период на 2017 г. Общият им размер за първото полугодие е 34 829 234 или 48% на годишна база.

Коментари ( 0 )