Представят в сряда 13 проекта, които ще променят Варна
Общественото обсъждане е от 15,30 до 17,30 ч. в зала „Пленарна“
Публикувана: 13 Nov 2018 | 15:25

Kметът на Варна Иван Портних – на основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и изпълнение и отчитане на бюджета на общината, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост на публично обсъждане на проектите, за които местната власт има намерение да поеме дълг. То ще се проведе на утре от 15,30 ч. до 17,30 ч. в зала „Пленарна“ на община Варна.

 

Първият проект е „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“. Чрез него ще се осигури възможност за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на уловите от риба и водни организми. Стойността му е до 16 500 482 лв. с ДДС. Финансово обезпечаване е чрез безвъзмездна финансова помощ до 7 997 546 лв. без ДДС; разходи за възстановимо ДДС в размер до 1 599 509 лв. и до 5 419 206 лв. без ДДС - дългово финансиране.

 

Проектът „Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна“ ще подобри транспортно-експлоатационните характеристики на улицата, безопасността на участниците в движението и осигуряване на комфорт на пътуващите, постигане на изискванията за достъпна среда за лица с увреждания, ще се реши отводняването на пътното платно, изграждане на ново улично енергоефективно осветление, тротоари, места за паркиране и велоалея за връзка с Аспарухов парк, плажа на кв. Аспарухово, рибарско пристанище, жилищни сгради и военното поделение. Стойност на проекта: 1 586 687 лв. с ДДС. Дългово финансиране в размер до 1 294 128 лв. без ДДС чрез заем.

 

Проектът „Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна“  цели изграждане на спортен комплекс със съвременни условия за практикуване на различни видове масов спорт за живущите във “Владиславово“, който да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за хората с увреждания. Стойността на проекта: 7 512 691 лв. с ДДС, като ще бъде поет дълг до 7 250 000 лв.

 

Проектът „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр. Варна“ също включва изграждане на спортен комплекс със съвременни условия за отдих и практикуване на различни видове масов спорт за живущите в кв. „Виница”, който да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания. Стойността му е 1 762 807 лв. с ДДС, като зе изпълнението му ще бъде поет дълг.

 

По проекта „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. „Студентска”, гр. Варна“ ще се построи комплекс със съвременни условия за практикуване на различни видове масов спорт за жителите на кв. „Левски“, който да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за хората с увреждания. Стойноста му е до 2 187 267 лв. с ДДС, осигурени чрез заем.

 

С проекта „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и фитнес площадки на открито в училищата на територията на община Варна“ съществуващите съоръжения ще бъдат приведени в съответствие с нормативите за отделните видове спорт. Създадени ще бъдат условия за спорт на учениците и населението и пълноценно използване на свободното време на младите хора, подобряване на инфраструктурата в училищните дворове. Стойността е 5 334 000 лв. с ДДС, за целта ще бъде поет дълг.

 

Аналогично по проект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли на територията на община Варна“ ще бъдат приведени съществуващите площадки за игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли в съответствие с изискванията на нормативната уредба за осигуряване на безопасни условия за игра на открито. Стойността е 4 401 912 лв. с ДДС, осигурени чрез дълг.

 

Проектът „Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна“ ще подобри инфраструктурата и облика на градската среда, експлоатационните характеристики на улици/участъци от уличната мрежа. Предвидено е създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на община Варна. Стойността му е до 20 000 000 лв. с ДДС, като 17 млн. ще бъдат осигурени чрез дълг.

 

С проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“ на стойност 1,2 млн. лв. любимото на малчуганите място ще бъде приведено в съответствие на нормативните изисквания и стандарти. Предстои превръщането му в привлекателно място за отдих и развлечение за гражданите и гостите на града. И тук общината ще тегли заем.

 

Проектът „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна“ ще се осигури подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – „Кризисен център за деца“ и „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“. Стойността му е 2 473 741 лв., като безвъзмездната финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е до 1 924 619 лв.

 

Проектът „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“ е на стойност 7 163 218 лв. Безвъзмездната финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е до 5 730 574 лв., общината ще поеме дълг до 1 432 644 лв.

 

С проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ “Петко Рачев Славейков 1928“ на стойност 593 060 лв. предстои ремонт на културната институция.

 

Проектът „Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти в община Варна“ акцентира върху опазване и популяризиране на културното наследство и подобряване на конкурентноспособността на българския културен туризъм, чрез развитието на регионалния туризъм.

 

Стойността е 9 779 150 лв. Половината от тях са безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, останалите средства – заем.

Още от: Община Варна

Коментари ( 0 )