Над 80 км. канализация предвижда да изгради община Варна
Предложението обхваща и кварталите Изгрев и Бриз. То е част от актуализираната “Програма за опазване на околната среда на Община Варна”
Публикувана: 3 Apr 2019 | 10:54

Доизграждане на канализация във вилните зони на гр. Варна в селищни образувания (СО) „Кочмар”, „Сълзица”, „Пчелина”, „Изгрев”, „Сотира”, „Бриз”, „Свети Никола”, „Ваялар”, „Траката”, „Манастирски рид”, „Ален мак” и с. Каменар, с обща дължина 80,5 км. е една от мерките, заложени в предложената за обществено обсъждане “Програма за опазване на околната среда на Община Варна”.

 

Целта е освен да бъде подобрено жизненото ниво на гражданите, да бъде елиминирано замърсяването на почвите и водните тела от дифузни източници и ограничаване на антропогенните фактори, оказващи влияние върху свлачищните процеси.

 

Планът за действие към Програмата за опазване на околната среда на Община Варна за периода 2019 – 2023 г. предвижда "изпълнението на конкретни мерки и дейности по отделните компоненти и фактори на околната среда, реализацията на които ще доведе до изпълнение както на законови изисквания, вменени на кмета на Общината, така и до постигане на главните и специфичните стратегически цели на Програмата."

 

Крайната цел на изпълнението на този план за действие е подобряване на състоянието на околната среда в града и здравето на населението.  

 

Черно море

Коментари ( 0 )