Парламентът облекчи регистрацията за доставчиците на социални услуги
Премахва се изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител
Публикувана: 8 Feb 2018 | 15:28

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за социално подпомагане, с които се облекчава административната процедура за регистрация на доставчиците на социални услуги.

 

Премахва се изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Агенцията за социално подпомагане по служебен път ще извършва справка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ.

 

Отпада срокът за пререгистрация на доставчиците на социални услуги, тъй като удостоверението за регистрация е безсрочно.

 

С измененията се облекчава административната процедура за издаване на лиценз на доставчиците на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето. Единствено физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на ЕС, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, ще представят свидетелство за съдимост на чуждите граждани и на членовете на управителните им органи и декларация, че не са обявени в несъстоятелност, не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са в ликвидация. Те ще представят и документи, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство.

 

Investor.bg

 

Четете още:  

 

 

Коментари ( 0 )