Декларация за поверителност

Поверителност и защита на личната информация

 

Събираме лични данни само чрез доброволното им предоставяне при регистрация. Използваме защитна стена, за да попречим на трети лица да получат достъп до Вашите лични данни. 

 

С използването на услугите ни Вие приемате и се съгласявате, че „Медийна група Черно море" ЕООД, която е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни, съгласно българското законодателство, може да ползва тези данни, съгласно правилата за поверителност. 
Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от специализирани държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.