Хазната на излишък към юни, резервът – над 11 млрд. лв.
Платили сме 717 млн. лв. вноска в бюджета на ЕС
Публикувана: 11 Sep 2019 | 18:16

Излишък отчита бюджетът на държавата за поугодието на 2019 г.

 

Бюджетното салдо е положително в размер на 3 223,3 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 3 107,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 115,7 млн. лева.

 

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към 30.06.2019 г. са в размер на 22 285,8 млн. лв. или 50,8 % от годишните разчети, като отчитат ръст от 16,0 на сто спрямо същия период на предходната година.

 

В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от осигурителни вноски и косвени данъци.

 

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец юни 2019 г. възлизат на 19 062,5 млн. лв., което е 42,9 % от годишните разчети.

 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 717,5 млн. лв.

 

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2019 г. е 11,7 млрд. лв., в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Dnes.bg

 

 

Коментари ( 0 )