Най-малко 2 месеца риболов в морето за финансиране преработката на риба
Ще се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите
Публикувана: 15 Apr 2018 | 8:53

снимка: Ели Маринова

Министерството на земеделието, храните и горите обяви открита процедура чрез подбор на проекти по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. С прилагането й се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.

 

Ще се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.Общият размер на помощта е 6 181 144, 53 лв.

 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 2 000 лева.Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева.Проектите следва да се изпълняват на територията на РБългария по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав.Бюджетът  е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

 

75% съфинансиране от ЕФМДР и

25% съфинансиране от националния бюджет.

Интензитетът на финансирането на операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, се увеличава с 30 процентни пункта и е в размер на 80 на сто от общите допустими разходи.Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

 

1.1. Преработка и/или добавяне на стойност към собствения улов;

 

1.2. Предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;

 

1.3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

 

Подпомагането по дейност 1.3 се предоставя, при условие че се използват селективни уреди за свеждане до минимум на нежелания улов, и се предоставя само на собственици на риболовни кораби от Съюза, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето през двете календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане.Пълният пакет документи, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 21 юни 2018 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 12.07.2018 г.

agrozona.bg

Четете още: Варна се включва в "С велосипеди срещу зависимостите"

Коментари ( 0 )