Най-много инвестиции в секторите на услугите и строителството за 2018 година във Варна
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката на областта са 1 301.3 млн. лв., или с 2.8% повече
Публикувана: 20 Jan 2020 | 11:20

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 301.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 2.8%. Това съобщават от Териториално статистическо бюро -  Северозиток.

 

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 398.9 млн. лв. и в промишления сектор - 382.9 млн. лева. През 2018 г. тези сектори заедно формират 60.1% от общия обем разходи за ДМА.

 

През 2018 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор, като относителният им дял намалява със 17.8 пункта в сравнение с предходната година.

 

В сектор „Строителство“ инвестициите за ДМА са 127.0 млн. лв. и са с 23.8% повече в сравнение с 2017 година.

 

През 2018 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в транспортни средства, сгради,

строителни съоръжения и конструкции и земя, като относителният им дял се увеличава съответно с 5.7, 1.7 и 1.2 пункта в сравнение с предходната година.

Коментари ( 0 )