IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Варна 18°
България
16:00 | 12 октомври 2022
Обновен: 16:51 | 26 май 2024

Какво реши МС днес: Дават близо 5 млн. за плаване до Антарктида и още пари на НСО

Изпращаме на Украйна 5000 комплекта зимни облекла и 5000 чифта обувки

По материала работи: Слав Велев
Какво реши МС днес: Дават близо 5 млн. за плаване до Антарктида и още пари на НСО

Ето какво реши на редовното си правителствено заседание служебният кабинет на Гълъб Донев:

Правителството прие национална програма за развитие на доброволните формирования за овладяване на бедствия

Министерският съвет прие Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022-2026 година. Одобрен е и План за 2022 година за изпълнение на програмата.

Проектът на Национална програма е изготвен в изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 г. (Стратегия). Времевият обхват на проекта на Националната програма е петгодишен - от 2022 до 2026 г. и е съобразен с Методологията за стратегическо планиране в Република България, като съдържа: въведение, стратегически и оперативни цели, финансово осигуряване, дейности за постигане на оперативните цели и отчитане на напредъка по изпълнение на Националната програма. Дейностите, заложени за постигане на оперативните цели, следва да имат принос за постигане на стратегическите цели на Стратегията.

През следващия петгодишен период на изпълнение на Националната програма 2022-2026 г. се акцентира основно върху повишаване капацитета на доброволните формирования за извършване на дейности при пожари, бедствия и извънредни ситуации, обучението и подготовката на доброволците, повишаване обществения престиж на доброволните формирования, насърчаване на работодателите за участие на техни служители в доброволни формирования и не на последно място активизиране и насърчаване работата с младежи до 18-годишна възраст за осигуряване на ресурс от бъдещи доброволци. За постигане на възможно най-добри резултати е планирано иницииране на процес за развитие и усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба и адаптирането й към заложените промени.

За изпълнение на Стратегическа цел 1: „Утвърждаване, насърчаване и развитие на доброволните формирования като устойчива и надеждна съставна част на Единната спасителна система“ са предвидени 3 оперативни цели: „Повишаване капацитета на доброволните формирования за извършване на дейности при пожари, бедствия и извънредни ситуации“; „Иницииране на процес за развитие и усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба и адаптирането й към заложените промени“ и „Разширяване на възможностите за финансово обезпечаване дейностите на доброволните формирования“.

Втората стратегическа цел е: „Сътрудничество между местната власт, работодателите и Националното сдружение на доброволците за развитие на дейността на доброволните формирования“. За нейното реализиране са предвидени следните три оперативни цели: „Насърчаване на работодателите за участие на техни служители в доброволни формирования“; „Утвърждаване на национално сдружение, което да обединява, представлява и защитава интересите на доброволните формирования“ и „Подпомагане органите на местната власт при организиране на дейността на доброволните формирования“.

Третата стратегическа цел е „Повишаване обществената значимост и признание за всеотдайността на доброволните формирования в Република България“. В нея са включени две оперативни цели: „Използване на съвременните средства и възможности за повишаване на информираността за дейността на доброволните формирования“ и „Повишаване обществения престиж на доброволните формирования“.

Последната, четвърта стратегическа цел е „Формиране на интерес в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към дейността на доброволните формирования и призванието да се помага при възникване на пожари, бедствия и други извънредни ситуации“. За нейното реализиране също са предвидени две оперативни цели „Активизиране и насърчаване работа с младежи до 18-годишна възраст за осигуряване на ресурс от бъдещи доброволци“ и „Осигуряване на възможност за провеждане на обучение в извънкласна форма на младежи до 18-годишна възраст за приобщаване към дейността на доброволните формирования“.

Пълноценното взаимодействие, съгласуваност и координация на всички институции, имащи компетенции по изпълнение на Националната програма 2022-2026 г. предполага да се постигнат заложените очаквани резултати.

Предвидено е финансиране на дейностите за реализирането на целите, определени в Националната програма 2022-2026 г. със средства от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности, със средства от общинските бюджети и със средства от Европейски проекти и програми.

Резултатите от приемането на проекта на Националната програма 2022-2026 г. са свързани с постигане на набелязаната в Стратегията визия за развитие на доброволните формирования до 2030 година, което ще допринесе за последователност в действията на всички страни, ангажирани в процеса на утвърждаване, развитие и популяризиране на дейността на доброволните формирования и участващите в тях доброволци, както и за повишаване интереса в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към тази дейност.

Проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2022 година за изпълнение на Националната програма конкретизира изпълнението на програмата за съответната година, като детайлно определя дейностите, които ще се изпълняват за постигане на стратегическите и оперативните цели. Включва бюджета за реализиране на тези дейности, срока, очакваните резултати, текущите и целеви индикатори за изпълнение, основните и партниращи отговорни институции. Изпълнението на Плана за 2022 година ще се отчита в срок до 31.03.2023 г. пред министъра на вътрешните работи.

Приетите документи няма да доведат до въздействие на държавния бюджет.

Министерство на външните работи, Комисията за защита на потребителите и Регионална здравна инспекция - Силистра обявяват стипендиантски позиции

Правителството прие Списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да се предоставят стипендии през 2023 г.

Шеста поредна година продължава стипендиантската програма в държавната администрация, регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат нужните им кадри още преди да са завършили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа по служебно правоотношение.

Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв., а срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.

През 2023 г. стипендиантски места ще обявят от Министерството на външните работи. Комисията за защита на потребителите и Регионална здравна инспекция - Силистра в областите право, управление на проекти, африканистика, арабистика, информационни технологии, фармация, обществено здраве и медицина.

Правителството одобри Политика за участието на държавата в публичните предприятия

Министерският съвет прие решение, с което одобри Политика за участието на държавата в публичните предприятия. Политиката е изготвена от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия, въз основа на представените от тях становища и при съобразяване на нормативните изисквания.

Изготвеният документ има нормативно установено съдържание, включително дава информация относно съображенията, поради които държавата участва в публичните предприятия, данни за очакваното им развитие, техния брой, общата стойност на собствения им капитал, разпределението по икономически дейности и дял в брутния вътрешен продукт. Определени са дългосрочните финансови и нефинансови цели, които държавата си поставя с участието си в публичните предприятия, както и показатели за изпълнението им.

Като резултат от одобряването на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия ще бъдат изпълнени определени ангажименти на Република България по Националния план за възстановяване и устойчивост във връзка с подобряване на рамката за управление на публичните предприятия.

Приет е План за управление на Природен парк „Русенски Лом“

Министерският съвет прие Плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“. Разработването на план за управление (актуализиран) на Природен парк „Русенски Лом“ е по проект „Зелено управление за защита на Природен Парк Русенски Лом и Природен Парк Комана“, с акроним GreenManagement финансиран по ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ ERDFN0127571/31.10.2018”.

Основната цел на плана е да се осигури устойчиво опазване и управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на парка през следващите 10 години.

Паркът е създаден през 1970 г. с цел да се опази уникалната природа на живописните каньоновидни долини на Ломовете. По тази причина планът за управление е напълно съобразен с разположението си в граничен район и транс-граничното сътрудничество със съседните институции и в Република Румъния. В изпълнение на множество международни, национални и местни ангажименти, поети от България в последните години и особено след 2007 г., вече като член на Европейския съюз, са разработени предложения за достъп до допълващо финансиране от ЕС за местата, които като Специално защитени зони, са част от мрежата НАТУРА 2000.

На местно ниво планът за управление разглежда проблеми, като например програми за регионално развитие, устойчиво селско стопанство, прилагане на горскостопанските практики, намаляване на замърсяването, опазване на културното наследство, както и развитие на туризма и отдиха.

В съответствие с най-добрите международни практики и изискванията на европейското и българското законодателство, този План за управление установява визията за земеползване, природозащита и екологично устойчиво социално- икономическо развитие, споделяна от основните заинтересовани страни в рамките на защитената територия.

СБАЛАГ „Селена“ ЕООД е определена за университетска болница

Министерският съвет прие решение за определяне на Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Селена“ ЕООД, гр. Пловдив за университетска болница.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет, по предложение на министъра на здравеопазването, определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението/ акредитационната оценка. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

България отпуска 586 751 лева за международна помощ

Министерският съвет одобри предоставянето на сумата от 586 751 лева по линия на официалната помощ за развитие на България. Средствата ще бъдат разпределени за предоставяне на вноски за международни организации, както следва:

78 233 лева по тематичен апел на Международния комитет на Червения кръст за хора с увреждания под формата на хуманитарна помощ за Ирак;

48 896 лева към Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци;

215 142 лева към Световната продоволствена програма под формата на хуманитарна помощ за Алжир, Пакистан и Нигерия;

88 013 лева към Международната агенция за атомна енергия за реализиране на проект „Zoonotic Disease Integrated Action“;

97 792 лева към Европейския фонд за демокрация, целево насочени за Република Северна Македония;

58 675 лева към основния бюджет на Службата на Върховния комисар по правата на човека.

Участието на България в горепосочените инициативи допринася за реализиране на външнополитическите цели на страната ни в обществено значими области и за утвърждаване на доброто име и авторитет на страната ни като предвидим и ценен донор.

Министерството на отбраната ще предостави помощ на Украйна от 5000 комплекта зимни облекла и 5000 чифта обувки

Министерството на отбраната ще предостави безвъзмездно на правителството на Украйна хуманитарна помощ, чрез Сухопътните войски на следните количества облекла и обувки: 5 000 (пет хиляди) броя полушуба с подплата; 5 000 (пет хиляди) броя клин с подплата; 5 000 (пет хиляди) броя риза с дълъг ръкав; 5 000 (пет хиляди) броя шапка; 5 000 (пет хиляди) чифта обувки.

Предвидените за предоставяне движими вещи - облекла и обувки, не представляват униформено облекло по смисъла на регламентиращите документи.

Дарението се осъществява в отговор на получено искане от украинската страна за осигуряване на медицинска техника и имущества, топли дрехи и екипировка за наближаващия зимен сезон.

Министерството на отбраната споделя убеждението, че един от основните приоритети във всеки въоръжен конфликт е осигуряването на адекватни грижи за гражданите.

Посочените количества са от дългосрочно съхраняваните запаси от облекла и обувки за нуждите на Българската армия и са напълно годни за използване.

Необходимите дейности по организацията, подготовката, транспортирането и предаването на материалните средства на съответните оторизирани лица от Украйна ще бъдат осъществени от Министерството на отбраната и от структури от състава на българските Въоръжени сили.

Разноските на материалните средства ще са за сметка на бюджета на ведомството за настоящата година.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието. Средствата в размер на 35 800 лв. са за проектирането на Етапна конвойна база на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) във Велико Търново.

Преустройството на съществуваща сграда, собственост на ГДО, се налага във връзка с това, че сградният фонд на РД „Охрана - Велико Търново“ е разположен на различни административни адреси, недостатъчен и несъответстващ на изискванията по изпълняване на функционалните задължения възложени на ГДО, по закон.

С проектирането, ремонтирането и преустройството на имота ще се осигурят помещения за Етапната конвойна база и решат административни нужди, което ще позволи създаване на оптимални условия на работа и места за временно задържане на лица.

Правителството прие вътрешно компенсирани промени в бюджета на МОСВ

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.

С извършената промяна на бюджета се предвижда осигуряване на 350 000 лв. по бюджета на Националния институт по метеорология и хидрология за плащане на членски внос към EUMETSAT. Средствата се осигуряват за сметка на реализирани икономии по бюджета на министерството по бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“.

Прието е увеличение на разходите по бюджета на НСО

Правителството одобри увеличение с 1 850 000 лв. на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. по бюджета на Националната служба за охрана.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прехвърли на община Омуртаг правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, който ще бъде използван за временно настаняване на лица, пострадали или засегнати от бедствия, аварии и инциденти, както и на бездомни хора при тежки зимни условия. Имотът се намира на ул. „Родопи“ № 34 в гр. Омуртаг и представлява терен с площ 609 кв. м, заедно с двуетажна сграда в него със застроена площ 177 кв. м.

Съгласно друго правителствено решение, статутът на имот с предоставени права за управление на Главна дирекция „Гранична полиция“ в смолянското село Горово се променя от публична в частна държавна собственост. Имотът се намира в местността „Чемериво“. Площта му е 1501 кв. м. заедно с построената в него сграда за битови услуги. Той е с отпаднала необходимост за ведомството и не се ползва за публични функции. Към него е заявено намерение за покупка.

С решение на правителството се променя статутът на имоти на МВР в София. Решението обхваща шест служебни обекта, публична държавна собственост, които се обявяват за частна държавна собственост. Те се намират в столичните райони „Възраждане“, „Овча купел“, „Изгрев“ и „Оборище“. Към момента не се ползват за публични функции. След смяната на статута им, обектите ще се ползват за ведомствения жилищен фонд на МВР.

Министерският съвет обяви част от имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли на община Габрово за създаване на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан – Клод“. Частта от имота се намира в гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 72 и представлява четириетажна сграда с площ 2 737 кв. м. Центърът ще съдържа както документална изложба за историята на семейство Явашеви в Габрово и детството на Кристо, така и изложба, представляваща изкуството на Кристо и Жан - Клод. Близостта на сградата до Музея на хумора и сатирата, създава предпоставка за оформяне на културен комплекс.

Правителството обяви част от имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост. Имотът се намира в с. Самораново, община Дупница, и представлява дванадесет сгради. До сега е управляван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - затвор Бобов дол към Министерството на правосъдието. Промяната на статута на имота е с цел премахването на зданията. Те са с отпаднала необходимост за затвора, в лошо експлоатационно състояние, самосрутващи се и опасни за обитатели. Функционално непригодни са и конструктивно не отговарят на съвременните сеизмични норми. Разходите за премахването на сградите са включени в бюджета по проект „Изграждане на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house)“ и няма да натоварят бюджета на ГД „Изпълнение на наказанията“.

Правителството промени РМС №578 от 2017 година като удължи от 5 на 8 години срока, в който Висшият съдебен съвет може да управлява предоставената му част от имот - публична държавен собственост. Тя се намира на ул. „Тодор Каблешков“ № 1 в гр. Карлово и представлява втори етаж от сграда. Частта от имота е предоставена на ВСС за осъществяване дейността на Районния съд в Карлово до приключването на ремонта на сградата на съдебната палата в града и въвеждането й в експлоатация. Към момента тези обстоятелства не са настъпили, което налага и промяната на акта на Министерския съвет. Средствата за стопанисването и управлението на етажа ще бъдат осигурени от бюджета на съдебната власт.

С други решения на Министерския съвет част от стрелбищен комплекс, намиращ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 71 е обявен за имот - частна държавна собственост и апортиран в капитала на „Национална спортна база“ ЕАД. Капиталът на търговското дружество се увеличава и с парична вноска в размер на 3 000 000 лв., като средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт и обновяване на апортирания в имот.

Правителството прие решение за откриване на почетно консулство на България в гр. Венеция

Министерският съвет прие решение за назначаването на Пиер Джовани Козмо за почетен консул на България в Италия със седалище в гр. Венеция и консулски окръг, обхващащ територията на област Венето.

Назначаването на италианския гражданин, който има богат управленчески опит в частния сектор, е мотивирано от желанието на двете страни за използване на съществуващите възможности за развитие на регионално сътрудничество, търговско-икономическите отношения и културно-образователни контакти с област Венето, която не е включена в консулския окръг на никое от действащите на италианска територия почетни консулства на България и в която има обособена българска общност.

Според официалната статистика към началото на 2021 г. в област Венето има около 2 000 българи с постоянно местожителство, като по оценка на българското посолство в Рим общият им брой е над 4 000 души, преобладаващата част от които са намират в провинциите Верона и Венеция. В престижния университет „Ка Фоскари” във Венеция функционира лекторат по български език и култура, който се посещава от италиански студенти.

Откриването на почетно консулство на Република България със седалище в гр. Венеция ще допринесе за задълбочаване на двустранното сътрудничество на местно ниво в области като търговия, туризъм, култура и образование, както и би оказало положително въздействие в защитата на правата и интересите на българската общност в област Венето.

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в извънредното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет прие доклада с резултатите от участието на България в извънредното заседание на Съвет „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 9 септември 2022 г. в гр. Брюксел.

В рамките на заседанието бе проведена обмяна на виждания по възможни спешни мерки за ограничаване на ръста на енергийните цени, както и по въпроса за сигурността на енергийните доставки в ЕС и по-нататъшни мерки във връзка с подготовката за следващия зимен период. Внимание бе привлечено върху полаганите усилия на ниво ЕС в настоящата кризисна ситуация в сектора на енергетиката във връзка с високите цени на енергията и несигурността на руските енергийни доставки.

С изказванията си държавите членки откроиха необходимостта от демонстриране на единство и координираност в действията на ЕС, прилагане на принципа на солидарността, както и важността на предприемане на спешни координирани действия в отговор на продължаващата тенденция за повишаване на цените. Споделиха своите виждания относно важността от навременно предприемане на мерки в ЕС и конкретните инструменти, които смятат за подходящи за постигане на бързо разрешаване на проблемите, като споделиха и информация във връзка с подготовката на национално ниво на предстоящия зимен период с оглед повишаване сигурността на енергийните доставки.

Европейската комисия обобщи, че наблюдава одобряване от страна на делегациите за прилагането на мерки за подготовка на следващата зима. Благодари за изразеното виждане за солидарност и приветства работата за диверсификацията и усилията за осигуряване на допълнителни газови доставки. Информира, че се ускорява работата на Платформата за съвместно закупуване на газ в ЕС, като ще продължи координирането на усилията за повишаване на устойчивостта и подготвеността.

Одобрени са резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено в периода 14-16 септември 2022 г., в гр. Прага, Чешка република.

Дискусията на министрите на земеделието се фокусира върху темата „Осигуряване на продоволствена сигурност - ролята на земеделието и храните на Европейския съюз (ЕС) в глобалното устойчиво производство на храни“, въз основа на предварително разпространен от Чешко председателство документ с въпроси за структуриране на дебата.

Република България заяви, че запазването на хранителните запаси е от фундаментално значение за сигурността, общественото здраве и стабилността на страната. Необходимо е да се въведат мерки, които да минимизират рисковете от недостиг на храна и да осигурят продоволствена сигурност. Постигането на екологичните цели и запазване на конкурентоспособносгта на земеделските производители в ЕС не трябва да застрашава продоволствената сигурност. Мерките, предприети за смекчаване на последиците от войната, не трябва да подкопават конкурентоспособността и жизнеспособността на ключови сектори на европейското селско стопанство. Иновациите чрез научни изследвания, знания, технологии, агроекология и възприемане на най-добри практики биха могли да облекчат натиска върху разходите за селскостопански ресурси, без да подкопават производствения капацитет и биха могли да доведат до дългосрочен напредък в производителността, като по този начин прилагат екологичния преход.

Република България подчерта, че безпокойство буди временната либерализация на търговията съгласно Споразумението за асоцииране EC-Украйна. Страната ни акцентира, че очаква Комисията да обърне специално внимание на ситуацията па пазара и да приложи всички възможни инструменти, включително прилагането на извънредни мерки съгласно чл. 219 от Регламент (ЕС) 1308/2013 за общата организация на пазарите на селскостопански продукти с цел смекчаване на въздействието върху производителя от ЕС.

Като цяло министрите се съгласиха, че сега ЕС трябва да действа по координиран начин, за да увеличи максимално устойчивото увеличение на селскостопанската продукция и да ускори използването на съвременни техники в селското стопанство. Подчертаха, че е особено важно да се осигурят достатъчно производство и разпространение на храни в най-уязвимите страни, като същевременно трябва да се гарантира устойчивост.

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси”

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси” (СОВ), което се проведе на 20 септември 2022 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова.

На СОВ Чешкото председателство на Съвета на ЕС представи на министрите по европейските въпроси приоритетите, залегнали в шестмесечната му програма.

Съветът проведе дискусия в подготовка на редовното заседание на Европейския съвет на 20-21 октомври 2022 г. въз основа на проект на анотиран дневен ред.

ЕК представи основните приоритети, залегнали в писмото ѝ за намерение относно законодателната програма за 2023 г., както и Доклада за стратегическо прогнозиране за 2022 г.

Министрите обмениха мнения по общата част на третия Годишен доклад на ЕК относно върховенството на правото в държавите членки на ЕС и продължиха дискусията си относно последващите действия след приключилата на 9 май 2022 г. Конференция за бъдещето на Европа.

ЕК информира Съвета за актуалното състояние на отношенията ЕС-Обединеното кралство.

България спира действието на някои разпоредби на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимни пътувания на граждани

Министерският съвет прие решение за частично спиране на действието на разпоредба от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимни пътувания на граждани (Обн. - ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 07.05.2002 г.; изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г.).

Конкретно се спира действието на чл. 1, т. 1 от двустранния договор, който предвижда, че гражданите на двете страни, които притежават валидни дипломатически и служебни паспорти, имат право да влизат, излизат, преминават транзит и временно да пребивават на територията на другата договаряща страна без визи до 90 дни в продължение на всеки един период от 180 дни считано от датата на първото влизане.

На 9 септември 2022 г. в Официален вестник на EC (OB L 2341, 9.9.2022г., стр. 1-3) бе публикувано Решение (ЕС) 2022/1500 относно пълното спиране на прилагането на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация относно улесняване на издаването на визи на гражданите на Европейския съюз и на Руската федерация, което влиза в сила на 12 септември 2022г., и се прилага директно от Република България.

Европейската комисия нееднократно е призовавала за суспендиране и на двустранните визови спогодби на държавите членки с Руската федерация, в частност на въведените с тях безвизови режими за притежатели на дипломатически и служебни паспорти.

С настоящото решение се постига хармонизиране с общоевропейския подход за преоценка на съществуващите двустранни споразумения на държавите членки с Руската федерация, като от 20 октомври се въвежда визов режим за руските граждани, притежаващи служебни паспорти. По отношение притежателите на дипломатически паспорти визов режим беше въведен още на 25 февруари 2022 г. с приемане на Решение (ЕС) 2022/333 на Съвета.

Министерският съвет одобри българската позиция за участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участието в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 13 октомври в Люксембург.

По темата относно съдебните действия и борбата с безнаказаността по отношение на престъпленията, извършени във връзка с водената от Русия агресивна война в Украйна, България ще потвърди подкрепата си за координираните мерки на равнище ЕС, насочени към подвеждането под отговорност на извършителите на тези престъпления.

Министрите ще проведат и обмен на мнения относно съдебното обучение и неговото въздействие върху достъпа до правосъдие в контекста на върховенството на правото. Според позицията на България съдебното обучение е ключов елемент за гарантиране на върховенството на правото. Постоянното надграждане на знанията и уменията на съдиите е предпоставка за повишаване на качеството и ефективността на съдебните системи и за укрепване на доверието на гражданите в тях, като специално внимание следва да се обръща на правото на ЕС.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17-18 октомври 2022 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

В рамките на заседанието се очаква в областта на рибарството министрите да постигнат политическо споразумение по предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов, приложими в Балтийско море за 2023 г., както и да обменят мнения относно приоритетите във връзка с годишното заседание на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, с оглед предоставяне на насоки за подготовката на позицията на Европейския съюз (ЕС).

В областта на земеделието се очаква Комисията да представи на министрите информация относно селскостопанските въпроси, свързани с търговията, след което министрите ще проведат обмен на мнения. Република България счита, че при внос на селскостопански стоки в Съюза от трети страни, следва да бъдат спазвани идентични на високите стандарти на ЕС, които европейските производители спазват, в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания.

След това Комисията и делегациите на държавите членки ще обменят мнения относно състоянието на селскостопанските пазари, по-специално в резултат на конфликта в Украйна, на база на предварително формулирани от Чешко председателство въпроси за структуриране на дискусията. Безспорно рязкото покачване на цената на материалите за производство в земеделието, в частност торовете оказва негативно влияние върху доходността на земеделските стопани. Цените на фуражите и енергоносителите продължават да се увеличават, без да има яснота за тяхното успокояване и стабилизиране. Въпреки че цените на селскостопанската продукция са завишени спрямо предходните години, те не могат да покрият нарастването на разходите за производство.

При продължаване на конфликта в Украйна и запазване на тенденцията за повишаване на цените на основните променливи разходи - торове, продукти за растителна защита, енергоносители, може да се счита, че продължаване на подпомагането, било то чрез кризисния резерв и Регламента за ООП или временната рамка по линия на държавна помощ, ще бъде от полза за гарантиране и запазване на земеделската дейност и съответно производството на земеделска продукция.

Европейските делегирани прокурори в България ще работят на ул. „Георги Сава Раковски“ № 134 в столицата

Министерският съвет обяви имот - частна държавна собственост за имот - публична държавна собственост и го предоставя безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на дейността на европейските делегирани прокурори в България.

Имотът включва терена и административната сграда, построена в него и е с площ 346 кв. м. Намира се на ул. „Георги Сава Раковски“ № 134 в столицата.

Сградата се предоставя за ползване от европрокурорите у нас по искане на ВСС.

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри позициите на България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе н<

Коментари

Новини Варна