РИОСВ-Варна: Няма замърсяване на въздуха в Добрич
Газовете от тлеещото сметище Богдан се насочват към Добрич
Публикувана: 4 Aug 2020 | 10:29
Снимка: Община Добрич

На 31 юли експерти на РИОСВ-Варна извършиха последващ контрол на „Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан“ във връзка с дадените предписания на кмета на община Добрич за предприемане на незабавни действия по потушаване огнищата на тлеене на пожара, съобщават от екоинспекцията.

 

Констатирано е, че вследствие на предприетите действия от община Добрич и РС ПБЗН - Добрич тлеенето на депото е ограничено до участък с приблизителна площ от един дка по южния скат. Посоката на вятъра е от юг и димните газове се насочват към Добрич. Дейностите по запръстяване на участъка продължават. В изпълнение на предписанията в РИОСВ-Варна е постъпила и програма от мерки, набелязани от община град Добрич за потушаване тлеенето на депото.

 

За осъществяване на контрол по основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух (КАВ) в приземния слой на града, Мобилната автоматична станция (МАС) на РЛ-Варна бе позиционирана на центъра на Добрич, площад „Свобода“, за периода 24-28 юли.

 

При извършената оценка на резултатите е констатирано:

 

- по замърсител ФПЧ10 резултатите са под средноденонощната норма (СДН) за опазване на човешкото здраве - 50 μg/m3, като най-високата регистрирана стойност е - 34 μg/m3. В ранните часове на денонощията за периоди от около два часа са регистрирани единични превишения, достигащи до 209 μg/m3 по същия показател.

 

- по замърсители серен диоксид, въглероден оксид, азотен диоксид и озон данните са значително под нормите за съответния замърсител.

 

В законодателството по опазване на околната среда (което е изцяло хармонизирано с Европейските екологични норми) няма норми за неприятни миризми.

 

Черно море

Коментари ( 0 )