Общинският съвет прие отчета на бюджета на Варна
Зелена светлина получиха още важни за гражданите проекти
Публикувана: 13 Aug 2019 | 12:04 От: Борис Проданов

Важни решения, взети миналата седмица от финансовата комисия, бяха потвърдени и от ОбС - Варна. За 2018 г. тенденцията за устойчив ръст на приходите се запазва. Реалният размер на получените приходи към края на м.г. е 388,2 млн. лв. Местните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 83,2 млн. лв. Изпълнението им спрямо актуализирания бюджет за 2018 г. е 104%, а спрямо предходната година – 101%. По-голяма събираемост е отчетена при налозите върху наследствата, превозните средства и придобиване на имущество по възмезден начин. Постъпилите в общинската хазна неданъчни приходи са общо 60,6 млн. лв. Те са с над 2 млн. лева повече спрямо актуализирания план. Ръст има на постъпленията от собственост, общински такси, глоби и концесии.

 

Преди одобряването от ОбС – Варна, на изпълнението на бюджета за 2018 г., на заседание на финансовата комисия миналата седмица, беше обяснено, че първоначалната макрорамка на бюджета за 2019 г., приета от Общинския съвет, в размер на 406,7 млн. лв. е коригирана в резултат на корекции във взаимоотношенията с централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства. Уточненият план към края на първото полугодие възлиза на 412,7 млн. лв. Отчетът на приходите от държавни и местни дейности към 30 юни 2019 г. е в размер на 149,7 млн. лв. Реално постъпленията в местната хазна възлизат на 217,1 млн. лв. Отчита се увеличение на събираемостта на голяма част от местните данъци. При планирани за годината имуществени и други данъци в размер на 81,2 млн. лв. отчетът към края на първите 6 месеца е в размер на 48 млн. лв., или 59% изпълнение от годишния план. Спрямо същия период на миналата година са събрани с 2,1 млн. повече приходи. Ръст от 1,2 млн. лв. има и при неданъчните приходи. През първото полугодие на годината в хазната са постъпили общо 36 млн. лв. от общински такси, глоби, собственост и др.

 

Отчетът на разходите по бюджета за първото полугодие на 2019 г. е в размер на 149,7 млн. лв. Най-голям е относителният дял на функция „Образование“ – 38%, следван от „БКС – Инженерна инфраструктура“ – 30%.

 

Проект за саниране на осем многофамилни жилищни сгради в града ще внесе общината и съветниците потвърдиха съгласието си администрацията да внесе проектното предложение, което се финансира по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.

 

Предстои да се отпуснат близо 127 000 лв. за строително-ремонтни дейности в Първа езикова гимназия. Със средствата столовата на училището ще бъде преустроена в зала за културни събития.

 

От общинския бюджет ще бъдат осигурени пари и за покупката рентгенова тръба, корпус и система за дигитализация на рентгеновите изследвания за ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“. Съветниците гласуваха 60 000 лв.

 

Съветниците определиха също дивидента за 2019 г. за две от печелившите общински търговски дружества. „Пазари“ ще трябва да внесе в местната хазна 130 000 лв., а „Обреди“ – над 125 000 лв.

 

Капиталът на Тубдиспансера ще бъде увеличен с близо 257 000 лв., представляващи стойността на отпуснатите от общинския бюджет средства за изплащане на задължения на лечебното заведение.

 

 

Още по темата: Варна има трима нови почетни граждани

Коментари ( 0 )