Варненска област е на IV място по преки чуждестранни инвестиции
Техният дял в общия размер за страната е 7.5% и съответно 72.5% за Североизточния район
Публикувана: 23 Jan 2020 | 14:44

През 2018 г. област Варна се нарежда на четвърто място в страната (след София (столица), Бургас и Пловдив) по размер на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Техният дял в общия размер за страната е 7.5% и съответно 72.5% за Североизточния район.

 

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Варна с 927.7 млн. евро, следвана от община Девня със 786.8 млн. евро. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро(ТСБ) – Североизток.

 

ПЧИ в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2018 г. възлизат на 1 869.9 млн. евро по текущи цени. Най-голяма е стойността им в промишлеността - 859.2 млн. евро.

 

Следващи по обем са сектор „Операции с недвижими имоти” - 315.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 301.6 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” - 222.8 млн. евро.

 

През 2018 г. в структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на услугите, като относителният им дял се увеличава с 0.6 пункта в сравнение с предходната година, докато относителният дял на ПЧИ в промишлеността намалява с 1.0 пункт в сравнение с 2017 година, съобщават още от ТСБ - Североизток.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )