Варна след Враца по заплати
Средното брутно месечно заплащане в областта за октомври 2019 г. е 1 219 лв., за ноември - 1 234 лв. и за декември - 1 254 лева
Публикувана: 19 Feb 2020 | 11:39

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2019 г. е 1 219 лв., за ноември - 1 234 лв. и за декември - 1 254 лева. По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. - 1 236 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 782 лв. и Враца - 1 273 лева.

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2019 г. намаляват с 5.5 хил., или с 3.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 149.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.1%, „Операции с недвижими имоти“ - с 12.1% и „Административни и спомагателни дейности“ - с 8.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 1.4% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“. 

 

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 20.1 и 13.5%.  В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с почти хиляда, или с 0.6% по-малко в сравнение с края на декември 2018 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ - с 1.2 хиляди и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.8 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ - с 13.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 12.6% и „Строителство“ - с 8.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2019 г. спрямо края на декември 2018 г. има в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ - с почти хиляда, което в проценти е с 5.2%. 

 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 6.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано найголямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Добивна промишленост“ - с 21.6%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 18.2% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 14.4%. 

 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са:   „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 300 лева;  „Добивна промишленост“ - 1 893 лева;  „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 824 лева. 

 

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 913 лева;   „Операции с недвижими имоти“ - 930 лева;  „Други дейности“ - 939 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11.8%, а в частния сектор - с 12.5%.  

 

Черно море

Коментари ( 0 )