Липса на кислород и амониев азот са убили рибата във Варненското езеро
Дефектиралият тръбопровод няма еднозначно отношение към проблема, показват пробите на БДЧР
Публикувана: 26 May 2020 | 16:47

От БДЧР са извършени проверки и пробовземане по сигнали за мъртва риба на 19.05.2020 г. и 20.05.2020 г. в акваторията на Варненско езеро.

 

При анализа и интерпретацията на резултатите се констатира влошено състояние по някои показатели съгласно класификационната система за оценка на екологичното състояние, регламентирана с Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води,  както следва:

 

Проби в района на „ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал“ ЕООД ( на отстояние около 9 км от дефектирал тръбопровод):

 

На 19.05.2020 г. се отбелязва превишение на нормативно установените стойности за азот амониев (0,64 mg/l при норма 0,3 mg/l), общ фосфор (0,106 mg/l при норма 0,075 mg/l) и незначително превишение по ортофосфати (0,069 mg/l при норма 0,06 mg/l).

 

Същевременно се отбелязва изключително ниско ниво на разтворен кислород (0,74 mg/l при норма 6 mg/l, т.е. почти 8 пъти под нормата).

 

На 20.05.2020 г. е отчетено превишение на нормативно установените стойности за азот амониев (0,54 mg/l при норма 0,3 mg/l, т.е превишаване почти от 1,5 пъти).

 

Високото съдържание на амониев азот оказва токсично въздействие върху рибите.

 

 

Проби в района на Варненско езеро – на около 100 м западно от начало на авариен колектор (на отстояние около 300м. от дефектирал тръбопровод-посока към вътрешността на езерото):

 

 

Отклонение по азот амониев (0,75 mg/l при норма 0,3 mg/l, т.е превишаване почти от 2,5 пъти). Наблюдава се превишение за рН (8,99 при норма 8,7).

 

Същевременно се отбелязва ниско ниво на разтворен кислород (4,0 mg/l при норма 6 mg/l).

 

Проба в района с. Казашко: ( на отстояние около 5 км. от дефектирал тръбопровод):

 

Отчетено е единствено превишение по рН (8,99 при норма 8,7).

 

Пункт за национален мониторинг Варненско езеро нов канал – (на отстояние около 1 км.. след дефектирал тръбопровод в посока море):

 

Не се отбелязват отклонения от нормативно установените стойности.

Останалите измерени показатели във всички по-горе цитирани пунктове по – pH, Биологично потребление на кислород (БПК5), азот нитратен, азот нитритен и общ азот, отговарят на нормативно установените стойности съгласно класификационната система за оценка на екологичното състояние, регламентирана с Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води.

 

В заключение резултатите от извършените анализи, както и съпътстващата информация от проверката на място, не могат да се обвържат еднозначно с локалното влияние на дефектиралия тръбопровод.

 

Експресните резултати на място регистрират кислороден дефицит на 19.05.2020 г, което заедно със завишеното съдържание на амониев азот е вероятна причина за измирането на риба източно от „ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал“ ЕООД, съобщават от пресцентъра на БДЧР.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )