До 5000 лева глоба за горене на гуми и дрехи
РИОСВ-Варна, засилва контрола по време на отоплителния сезон
Публикувана: 20 Nov 2019 | 16:52

До 5000 лв. глоба за за всеки, който изгаря стари гуми и текстилни отпадъци за отопление.

Във връзка с настъпилият нов отоплителен сезон, РИОСВ-Варна засили контрола по спазването на нормативните изисквания за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

Стриктно се следи спазването на изискването предаването на отпадъци с цел изгаряне да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ за изгаряне на отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

Обръща се особено внимание на нерегламентираното изгаряне на излезлите от употреба гуми, отработени масла, текстилни отпадъци, дървени дограми и други лесно запалими материали, т.к. при процеса се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми, както и изгарянето им с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците.

 

Наредбата за отработените масла  и отпадъчните нефтопродукти забранява третирането, в това число изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

 

Употребяваните дрехи, които са предназначени за дейност по подготовка за повторна употреба (сортиране, отстраняване на  замърсявания и др.), представляват отпадъци и третирането им следва да бъде съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Продаването/предаването на негодни употребявани дрехи, които са отпадъци на физически лица е неправомерно съгласно закона и подлежи на санкция в размер от 300 до 1000 лв.

 

Общинските съвети определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци. В контейнерите за събиране на битови отпадъци или за разделно събиране на отпадъци от опаковки е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци.

 

Предвидената в Закона за управление на отпадъците санкция за констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци от физически лица е в размер до 5000 лв.  Имуществената санкция за едноличните търговци или юридическите лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци е в размер от 1400 до 4000 лв. (например за излезли от употреба гуми и употребявани дрехи). Имуществената санкция за едноличните търговци или юридическите лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци (например отработени масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества, както се класифицират боядисаните дограми), е в размер от 10000 до 50000 лв.

Коментари ( 0 )