Адвокатите във Варна скочиха срещу предложение на ВАС
Ето какво се казва в становище на колегията до Висшия адвокатски съвет
Публикувана: 6 Aug 2020 | 15:50

С решение от 24.07.2020 г. Висшият адвокатски съвет прие проект на Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 

 

На свое заседание от 06.08.2020 г. Адвокатският съвет подложи на обсъждане предложението на ВАС, като членовете на съвета единодушно се обединиха около следното принципно становище :

 

В своята история българската адвокатура винаги съвестно е изпълнявала ролята си на застъпник за правата и законните интереси на гражданите и формите на тяхното частно сдружаване.

 

По време на съдебните процеси на дейците на националното движение за самостоятелна българска държава, в годините на политическите борби в края на 19-и и първата половина на 20-и век, когато противоречията между властимащи и опозиция често са  ескалирали  в саморазправа, в мрачния период на Народния съд и чистките след Втората световна война, във времето на тоталитарния режим и демократичните промени, поколения адвокати строго са пазели завета, че служат на своите клиенти и на справедливостта, а не на политическия режим и наложените от силните на деня правила за ограничаване на свободите в обществото.
    

 

Ето защо е тъжно, че именно днес, когато страната ни е част от Европейския съюз, пространството на свобода – на мисълта, на движението, на стопанската инициатива, се правят опити да бъдат принудени адвокатите да изменят на принципите на своята професия и на доверието на клиентите си и да се превърнат в нещатни сътрудници на службите за сигурност.

 

Още по-трагично е, че това се прави под привидното твърдение, че по този начин се реализира адаптирането на националното ни законодателство към европейското право. Недопустимо е властимащите да прикриват по този начин, в най-добрия случай дефицита  на правна култура, необходима за хармонизиране на правната ни система към европейското законодателство, а в най-лошия – своето желание да установят контрол и наблюдение над всеки аспект от частния и стопанския живот на гражданите.

 

Още по-недопустимо е Висшият адвокатски съвет, който е призван да представлява адвокатите в страната и да съдейства за упражняването на тяхната дейност по защита на правата и законните интереси на частноправните субекти, да съдейства в тези домогвания.
    

 

Напротив, дълг на адвокатурата, представлявана от своя най-висш орган – Висшия адвокатски съвет, е да упражни своето правомощие и да сезира Конституционния съд с искане да бъде установена противоконституционността на Закона за мерките срещу изпирането на пари поради противоречие с чл. 6, ал. 2, чл. 12, ал. 1, чл. 19, чл. 30, ал. 5, чл. 34, ал. 1, чл. 38, чл. 44, ал. 1, чл. 56, чл. 67, ал. 2, чл. 117, ал. 2, чл. 134 от Конституцията на Република България. Същите основания, както и такива за противоречие с множество закони, сред които и ЗНА, ТЗ, ЗК, ЗЮЛНЦ, АПК, ГПК, НПК, НК, могат да бъдат посочени в жалбата, с която Висшият адвокатски съвет има моралния дълг да сезира Върховния административен съд по отношение на разпоредбите на приетия с Постановление на Министерския съвет № 357 / 31.12.2018 г. Правилник за прилагане на Закона за мерките против изпиране на пари.

 

В заключение  считаме приемането на каквито  и да е правила, вменяващи на адвокатите неприсъщи на професията им задължения,  за абсолютно неприемливо, като настояваме за това Висшият адвокатски съвет да упражни правата  си и сезира Конституционния съд с искане за обявяване на  противоконституционност на   нормите от ЗМИП, касаещи адвокатската дейност.   
 

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – гр. Варна   

 

 

Коментари ( 0 )