Тази година: Медът малко, но по-качествен
Средният добив е 25-30 килограма от кошер, но някъде - около 7-8 килограма
Публикувана: 23 Sep 2020 | 16:25
Снимка: Черно море АРХИВ

Пче­лар­ска­та го­ди­на за­вър­ши с по-нис­ки до­би­ви на мед, но с ви­со­ко ка­чес­тво. По­да­ли сме ко­лек­тив­на про­ба, за да пос­тиг­нем по-доб­ра реа­ли­за­ция, обоб­щи доа­йе­нът на пче­ла­ри­те в Бал­чик Слав­чо Ко­лев. Той е член на сдру­же­ние­то "Пче­ла - 2019". Пред­се­да­те­лят на пче­лар­ска­та ор­га­ни­за­ция Стой­ко Ва­си­лев до­пъл­ни, че ме­дът е пер­фек­тен, с го­ля­ма чис­то­та. Въп­ре­ки че не сме ре­гис­три­ра­ни ка­то биоп­роиз­во­ди­те­ли, ме­дът от­го­ва­ря на стан­дар­та за биоп­роиз­вод­ство, ка­за той, съобщи Радио Варна.

 

“Годината не приключи с висок добив, но човек трябва да се радва и на малкото. Средният добив е 25-30 килограма от кошер, но някъде -  около 7-8 кг. Миналата година бяха по-добри резултатите, тъй като 2019-а беше по-влажна”, е равносметката за пчеларската година на Славчо Колев.  "Засушаването през тази се отрази негативно, но благодарение на лавандулата, слънчогледа и падналите дъждове, добивът е задоволителен", каза пчеларят.

 

 

Най-добре е човек да си закупи от самия пчелар, тъй като от първа ръка медът е с най-добро качество, особено балчишкият - повечето слънчогледов, лавандулов, смесен. Цената е около 8 лева за буркан, цяла тенекия е 6 лв./кг, а на едро очакваме 4-4,20 лв. и нагоре. Идват грипове, зима и човек трябва да има винаги вкъщи мед и прополис. За да не става абонат на аптеката, коментира медопроизводителят с дългогодишен опит.

 

От името на пчеларската общност той изрази благодарност към горското стопанство в Балчик, което винаги откликва за решаване на техните проблеми. "Специална благодарност и към кооперация "Добруджанка" и нейния ръководител Г. Георгиев - който единствен ни даде пари за опрашване. Дай боже, повече хора като тях", признателен е специалистът, подчертавайки, че са получили адекватна финансова помощ и от земеделското министерство. Имаме и проблеми за разрешаване, но трябва да вървим напред, никога да не се предаваме, казва балчиклията.
 

Коментари ( 0 )