ИАРА: Отпада задължението за водене на риболовен дневник
Веднъж месечно капитаните на всички риболовни кораби под 10 метра ще попълват декларация за дейността си
Публикувана: 13 Nov 2017 | 9:06
ДРЕБНИТЕ РИБАРИ ВЕЧЕ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ БУМАЩИНАТА постоянно да водят по два дневника при положение, че реално ловят риба в морето по 2 - 3 месеца в годината.

Законът за рибарство и аквакултури освобождава капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра от задължението за водене на риболовен дневник. Това заяви за  в. „Черно море” Тодор Ангелов,  директор на Главна дирекция “Рибарство и контрол” към Изпълнителната агенция по рибарство и контрол (ИАРА). Това засяга 92% от риболовния ни флот, който наброява общо 1894 кораба по последните данни от август т.г. От тях 1735 са малките кораби с дължина под 10 метра, характерни за дребномащабния риболов.

 

В много от случаите нашият закон налага повече рестрикции от европейското законодателство,

 

каза шефът на „Рибарство и контрол” към ИАРА. Допреди година в него не се правеше разлика между корабите, всички бяха вписани в риболовния регистър на агенцията, трябваше да отговарят на едни и същи изисквания и да спазват едни и същи задължения, независимо от големината, района на плаване, броя на екипажа, сезонния характер и мащабите на улова. Това поставяше в неравностойна позиция собствениците на малки рибарски лодки, които също като големите корабопритежатели трябваше да бъдат юридически лица, да водят собствено фирмено счетоводство, да попълват информационно-статистически формуляри, да отчитат всички улови чрез задължителното попълване на риболовен дневник, допълни той.

 

С НОВИТЕ МЕСЕЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАНАПРЕД ЩЕ СЕ ГАРАНТИРА събирането на данните за улова на риба.

 

 

Затрупани сме от бумащина, всеки от нас трябва постоянно да води по два дневника, а реално ловим риба в морето не повече от 2 - 3 месеца в годината, оплакват се от сдруженията на дребните рибари. Тодор Ангелов е съгласен, че много от собствениците на малки рибарски лодки и особено по-възрастните от тях възприемат риболова като традиционна дейност, като хоби, като начин на живот. А не толкова като стопанска дейност, която да им осигурява стабилен финансов ресурс. Имайки  предвид и сезонния характер на крайбрежния риболов в Черно море, както и ниските размери на уловите (в повечето случаите под 50 - 60 кг и остава за собствена употреба), за много от капитаните на лодки под 10 метра и особено за възрастните бе наистина трудно да са юридически лица и да поддържат целогодишно фирмено счетоводство. А да не говорим, че те трудно се ориентират и на практика не проявяват интерес към механизмите и безвъзмездната финансова помощ, които предоставя ОПОР, и по-специално програмата за морско дело и рибарство, поради което не са мотивирани да се легитимират като риболовни фирми.

 

Тези аномалии, които са в ущърб на дребните рибари,

накараха група депутати да внесат за разглеждане в парламента изменение на Закона за рибарство и аквакултури, което бе прието и влезе в сила с обнародването му в бр.102 на “Държавен вестник”, припомни директорът на Главна дирекция “Рибарство и контрол” към ИАРА. Основната промяна е, че капитаните на кораби с дължина до 10 метра могат да останат физически лица, без да е необходимо да регистрират фирми. Друга важна промяна е, че те вече се освобождават от задължението за водене на риболовен дневник въз основа на влезлия в сила план за статистически извадки в съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Риболовният дневник се състои от декларации за произход и инструкция за тяхното попълване. Тяхното попълване позволява да бъде събрана подробна информация за риболовната операция и за улова по видове и количества, което е и целта на дневника, обясни Тодор Ангелов. Чрез него става легитимирането на произхода, количеството и вида на разтоварената риба (изискване по силата на европейски регламент). Доказва се и риболовната активност. Освен това декларацията служи като насрещен документ при осъществяване на първа продажба. Сега при отпадане на  задължението за водене на риболовен дневник всичко това ще се затрудни, тъй като прекупвачите няма да получават насрещен документ. Това прави още по-актуална необходимостта от функциониращи рибни борси, чрез които да се реализира уловената продукция на пазара и които да издават първичен документ за продажба. И в тази насока специално за варненските рибари от голяма полза ще бъде изграждането на новото рибарско пристанище „Карантината”.

 

Освобождаването от задължението за водене на риболовен дневник за капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра трябва да бъде осъществено така, че да не пострадат

 

трите основни функции,

изпълнявани с декларациите за произход на дневниците, подчерта шефът на главната дирекция към ИАРА. По неговите думи това наложило допълнителна подготовка преди окончателното отпадане на задължението. От агенцията са провели поредица от срещи със сдруженията на дребномащабните риболовци, обсъдили предлаганите варианти за отпадане на риболовните дневници при риболовните лодки с дължина под 10 метра, така че да не бъдат засегнати функциите на декларациите за произход, както и да не пострада събирането на статистически данни. Тази година работата продължила. Бяха изпратени писма към черноморски и дунавски рибарски организации с покана за становище. Представителите на сдруженията изказват разнопосочни мнения по отношение на новата промяна. По-възрастните капитани подкрепят отпадането на риболовния дневник. По-младите са на обратното мнение и нямат сериозни забележки към функционирането на възприетата система за попълване на декларации за произход. В тази група са и капитаните с повече дни на море, които реализират по-чести и по-големи улови и предпочитат сами да ги продават.

 

 

И така, Законът за рибарство и аквакултури вече освобождава капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра от задължението да водят  риболовен дневник. Неговото отпадане е мярка, която наистина ще освободи до голяма степен от административна тежест и ще облекчи капитаните в малки кораби.  Няма обаче пречка при желание някои от тях да продължат да работят по досегашния начин. Тоест, и двата варианта да съществуват успоредно.Тази възможност ще удовлетвори нагласата на немалка част от капитаните от дребномащабния крайбрежен риболов, които не могат по друг начин да декларират произхода на своя улов. Събраните мнения и становища показват, че те предпочитат да попълват дневници така, както и досега. Стараейки са да бъдем максимално близко до проблемите на бранша и да предложим адекватни решения, ръководството на ИАРА оставяме отворени и за двете възможности, подчерта Тодор Ангелов.

 

Преди месец в агенцията са разработили план за статистически извадки

и събиране на данни за риболовните кораби с дължина под 10 метра. Неговата цел е да бъдат наблюдавани дейностите на малките риболовни кораби и въз основа на отчитаща риска методология да се направи кръстосана проверка за точността и редовността на попълваната информация за уловите и разтоварванията. Всички капитани, които са освободени от задължението да водят риболовен дневник, вече  ще попълват декларация за месечно докладване на риболовната дейност. По този начин ще се гарантира събирането поне веднъж месечно на информация за дейността на корабите, които не попълват риболовен дневник. Този план се прилага само за риболовните съдове с дължина до 10 метра, опериращи в Черно море. С неговото въвеждане и декларацията за месечно докладване на риболовната дейност и занапред ще се гарантира събирането на данните съобразно европейския регламент, допълни директорът на „Рибарство и контрол” към ИАРА.

 

СТЕФАН ДЕНКОВ

Коментари ( 0 )