IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Варна 11°
България
16:57 | 30 ноември 2021
Обновен: 22:15 | 19 април 2024

Какво решава МС на едно от последните си заседания

Дневният ред е от цели 33 точки, голяма част от тях са свързани с разпределянето на бюджетни средства

По материала работи: Слав Велев
Какво решава МС на едно от последните си заседания

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 1 декември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КОЙЧО РУСЕВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИ­НА“ ВТОРА СТЕПЕН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТ­СКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТ­СКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОД­НАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕ­ПУБЛИКА СЪРБИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОН­НА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА И НА СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕ­ГИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАН­ТИРАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕ­РИОДА 2022 - 2024 Г.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ ГОДИШ­НИ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ОПРЕДЕ­ЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗООНОЗИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗАКО­НА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБ­РАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБ­РАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИ­НАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

Внася: министърът на образованието и науката

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕ­КОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРА­ВОСЪДИЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на правосъдието

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧ­НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на културата

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСО­БЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕ­НОСТ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД - ПЕРНИК.

Внася: министърът на здравеопазването

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 6 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАН­СПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДОБЕКТ 26 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 220+220“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 222+187 ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕ­ЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС" ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИ- ТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС", ФАЗА 2", В ЗЕМ­ЛИЩЕТО НА С. ЦЕРКОВСКИ, ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОБЩАТА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ (CISE).

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 9 НОЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ЧАСТ „БЮДЖЕТ“, ПРОВЕДЕНО ОТ 12 ДО 15 НОЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 16 И 17 НОЕМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на туризма

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИ­ЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК, ОТ НАХО­ДИЩЕ „КРУШАТА-1“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МУСОМИЩА, ОБ­ЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, СКЛЮЧЕН НА 15 НОЕМВРИ 2012 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „РИД“ ЕООД - ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

Внася: министърът на енергетиката

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕ­ТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на правосъдието

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2020 Г. ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НА­ЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2020.

Внася: министърът на здравеопазването

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНКА ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛО­ЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ „3PL31002-РЕМОНТ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОРИВА" ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42700 - СЛИВЕН, С ЦЕЛ ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ГОРИВА (РЕЗЕРВОАРИ, ТРЪБИ, ПОМПИ И СЪОРЪЖЕНИЯ) И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВА­ЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ НА АВИАЦИОННО ГОРИВО JET ЗА ЛЕТИЩАТА НА ВОЕННИТЕ СИЛИ НА НАТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА И НАТО.

Внасят: министърът на околната среда и водите

министърът на отбраната

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПОКРИТИТЕ ОБЛИГАЦИИ.

Внася: министърът на финансите

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕН­ТИ.

Внася: министърът на финансите

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ.

Внася: министърът на туризма

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ СЪВЕ­ТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 34 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И НА ПРОТОКОЛА, СЪСТАВЕН ОТ СЪВЕТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 34 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪП­РОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на правосъдието

33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОН­ВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ И ДО­ПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ КЪМ НЕЯ, КОНВЕНЦИЯТА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДАЦИЯ С ДВА­ТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТОКОЛА КЪМ НЕЯ.

Внася: министърът на правосъдието

Коментари

Новини Варна