Отчитат рекордно ниска безработица във Варна
През 2019 г. в област Варна тя се е понижила до 3,5%
Публикувана: 28 Jan 2020 | 9:50

Равнището на безработица във Варненска област средно за 2019 година е 3,5%  и намалява с 0,3 процентни пункта спрямо предходната година. Средногодишният брой регистрирани безработни в бюрата по труда от областта са 7860, с 691 лица по-малко спрямо 2018 г. Достигнатото през 2019 г. равнище на безработица е рекордно ниско за област Варна. Дори е под отчетеното през 2008 г. (последната година преди кризата), когато безработицата в областта е била 4,2%.

 

За една година, спрямо декември 2018 г., броят на регистрираните безработни е намалял с 226 лица. Продължително безработните са със 139 лица по-малко спрямо края на предходната година. Средномесечният им брой за 2019 г. е 949, което е 12,1% от средногодишния брой безработни. За сравнение, през 2018 г. делът на продължително безработните лица е бил 18,7%. При безработните младежи също се отчита спад като за една година броят им е намалял и в края на 2019 г. те са 1185. Средномесечно за 2019 г. броят на безработните младежи е 1016. Тази група съставлява 12,6% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Варненска област.

 

Значителен принос за постигнатото намаление има активната работа с регистрираните безработни лица, приоритетно с най-уязвимите групи безработни на пазара на труда, и подпомагането им за включване в трудова заетост. През 2019 г. 11416 лица са включени в мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, реализирани в бюрата по труда от областта. 1755 безработни лица са взели участие в дейности за подпомагане уменията за търсене на работа и представяне пред работодател. През 2019 г. общо 514 безработни лица са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

 

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Варна 1077 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

 

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 153 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 50% от тях са постъпили на работа.

 

В гр. Варна средногодишното равнище на безработица за 2019 г. е 2,3% и остава под отчетеното на национално ниво (5,9% средногодишно за 2019 г.). Спрямо предходната година, безработицата в града намалява с 0,2 процентни пункта. Броят на регистрираните безработни средно за 2019 година е 4022 и намалява с 379 лица спрямо 2018 година.

 

Коментари ( 0 )