Осигуряват сигурна защита на дистанционната връзка с корабите
Киберсигурността излиза на преден план в научноизследователската дейност, свързана с водния транспорт. Правят иновативни съоръжения с прилагането на дистанционно управляеми средства за производство на риба в морето
Публикувана: 23 Mar 2020 | 11:35

Кап. I ранг проф. Калин Калинов
 

Колкото и да е напреднало развитието на информационните и комуникационните технологии, все още не е създаден надежден продукт в света, който да изгражда защитата на системата кораб - бряг. И това става едно от предизвикателствата пред научноизследователската ни дейност, заяви за в. „Черно море” кап. І ранг, проф. д-р Калин Калинов, заместник- началник на Висшето военноморско училище  ”Никола Й. Вапцаров”.
 

Свидетели сме как все повече се променя средата на кораба; огромен става
 

потокът от информация,
 

който в обозримо бъдеще ще се обменя между кораба и брега, каза той. Данните за всички процеси, които могат да се наблюдават от екипажа на кораба, ще бъдат предавани от брега, от там и ще се следи тяхното изпълнение. По този начин, когато е нужна специализирана диагностика на некоректно функциониращ уред на борда, тя ще може да се извършва от специалист на сушата. От разстояние ще бъде препоръчван или директно изпълняван цял комплекс от действия. С други думи,  преминава се в режим на дистанционно управление, разбира се, с надзора на хората на кораба. Така че защитата на този комплекс става изключително важна, защото говорим за десетки хиляди кораби. А както вече споменах, тук, в сферата на киберсигурността,  все още няма надеждна разработка и това ще бъде една от иновативните области с изключително висока приложна ориентираност, към която определено е насочена  научноизследователската ни дейност, каза проф. Калинов.
 

Всъщност как определяме
 

направленията на изследванията,
 

в които насочваме усилията си - продължи зам.-началникът на ВВМУ. - Първото, към което подхождаме, е да се съсредоточим натам, където имаме капацитет. Там, където сме традиционно силни, имаме изследователи и сме развили своите способности. И още - там, където имаме определени интереси като училище, институция. А това е цялата транспортна система, цялата водна среда, цялата въздушна среда, с която моряците са много близко свързани; някои казват, че небето е за летците, но съм убеден, че те нямат време да гледат звездите и да се ориентират по тях, докато моряците го правят от стари времена до днес, обясни проф. Калинов.
 

- Маркетингът е второто много важно съображение за определяне на посоката за развитие на научноизследователската ни дейност, продължи той. Например каквито и усилия да положим като училище, като институция, като изследователи няма да успеем да произвеждаме по-евтини и по- качествени дронове от Китай. Не можем да не приемем като реалност, че пазарът на научните изследвания във висока степен вече е разпределен. Така че трябва да влезем там, където нещата тепърва прохождат и още няма силна конкуренция, разбира се, изхождайки от реалните ни възможности, подчерта ученият. Към всичко това за насоките им на развитие той прибави и още едно - разработките в изследователската сфера да бъдат пазарно ориентирани. Тоест, да решават актуалните проблеми на бизнеса.
 

Това са трите ключови  съображения, на които залагаме: традиции и капацитет, реален поглед към вече създаденото, за да се насочим в иновативни области, където още няма силна конкуренция, и трето - приложното ориентиране, обобщи проф. Калинов. -Точно този подход определи и решението да започнем да се развиваме
 

в областта на киберсигурността,
 

подчерта той. В тази насока имали много добри програмисти, мрежови специалисти, администратори, само липсвало енергичното интегриране на тези три компонента. Затова се насочвали към традиционно силните си страни на информационните и комуникационните технологии, давайки малко по-силен превес на мрежовата сигурност.
 

Първото, на което сега се спирали, били системите за дистанционен контрол, който включва оператора на бреговата станция и кораба в морето. Трябвало да получат много надеждна представа за обема информация, който ще бъде обменян.
 

Когато влязохме в тези въпроси, изведнъж се отвориха нови направления, в които трябва да доразвием своя капацитет- продължи проф. Калинов. - Едното от тях е мехатрониката -  това са механични системи с елементи на изкуствен интелект. Когато правехме нашите проучвания в тази област, се оказа, че мехатрониката е нещо, както в зависимост от очилата, които носиш, виждаш различни работи. Ако си с по- голям афинитет към електротехниката, ще видиш една електротехническа система. Ако си с очилата на информатик, виждаш една информационна система, а механикът- някаква механична система. За нас предизвикателството е можем ли да се справим с този коктейл? Знаем какво съдържа, но не и правилното дозиране на частите в него.
 

Що се отнася до практическата

полза от мехатронните системи,
 

които развиват, проф. Калинов смята, че тя е много широка. Първо, те щели да имат място в системите за дистанционно управление във водната, в корабната и въздушната сфера, където е и техният основен интерес. Тук искаме да навлезем и на морската ни граница. Във въоръжените сили все по-широко навлизат бойните информационни системи, които обработват данните с мехатронни системи. Така че това също е приложно ориентирано направление, допълни зам.-началникът на ВВМУ.
 

На въпроса дали техният продукт остава в сферата на сивото вещество, или ще се стигне и до неговото изработване, той не е убеден, че ще могат да правят прототипи за пазара. Тяхната идея е да правят модели, които да служат за основа на последващи изследвания. 
 

Мехатронните системи наред с киберсигурността вече започват да добиват облика и на нещо относително обособено като поле на изследвания, каза още проф. Калинов. И в тази връзка искаме ясно да ориентираме нещата в практически полезна посока. За огромно съжаление към този момент потребителят на такива системи е размит. Отново имаме потребител, който носи различни очила: на единия му трябва автоматизирана система за управление на нещо, на другия - автоматизирана система за специфична дейност.
 

В момента подготвяме сътрудничество с  колега, който иска да развива
 

аквакултури в Черно море
 

В това поле за действие има огромни възможности, но те не са развити и познанието за аквакултури се свежда до мидените ферми, които са ниско технологични, пък и екологичният системен подход при тях е много спорен (бел. ред. - още е пресен скандалът с изоставените инсталации за производство на миди край Маслен нос). В случая говорим за иновативен вид съоръжения за производство на риба в морето с прилагането на  дистанционно управляеми средства и мехатронни системи, продължи той. Говоря за един частен аспект на тяхното приложение - тук информатиката и информационните процеси ще бъдат слабо застъпени, ще стигат повече до следене състоянието на морската среда и  изкуственият интелект ще бъде сведен до разумен минимум.
 

Давам го само за пример на нашето виждане за потребността от такава система. Тепърва ще се очертават нейните по-широки потребители и това дава сериозна перспектива за развитие на връзката между научните изследвания и бизнеса, което е и нашата основна цел, добави проф. Калинов.
 

Стефан Денков
 

Четете още: Изтеклите свидетелства на моряците остават валидни при невъзможност за смяна заради COVID-19

 

Огромен става потокът от информация, който в обозримо бъдеще ще се обменя между кораба и брега.

 

Киберзащитата във водния транспорт засяга десетки хиляди кораби.

Коментари ( 0 )