Процедура №BG05M9OP001-1.075 МИГ „Аврен - Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“
Публикувана: 12 Aug 2019 | 14:09

МИГ „Аврен - Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура №BG05M9OP001-1.075 МИГ „Аврен - Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР.
 

Целта на процедурата е подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила за устойчиво интегрирана на пазара на труда и социално включване чрез трудова заетост.


Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Аврен - Белослав“.


Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане.
  3. Предоставяне на мотивационно обучение;
  4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  6. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
  7. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
     

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 391 166 лв.

•     Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 9779,15 лева

•     Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
 

Краен срок за кандидатстване: 25.09.2019 г., 17 часа.
 

Пълният комплект условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://mig-avren-beloslav.com и еumis2020.government.bg.
 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

Коментари ( 0 )