Приемат национална стратегия за борба с наркотиците до 2024 година
Вижте какво ще решава Министерски съвет днес, 28 юли 2020 г.
Публикувана: 28 Jul 2020 | 14:46

Национална стратегия за борба с нарктиците до 2024 година и още 14 други решения ще вземе днес Министерски съвет, по време на видеоконферентна връзка днес от 17 часа, съобщиха от правителствената информационна служба.

 

След оповестените вчера нови социално-икономически мерки за над 1 милиард лева в отговор на пандемията от COVID-19, премиерът Борисов разпореди още днес да бъде проведено седмичното заседание на Министерския съвет, така че максимално бързо да бъдат придвижени решенията на кабинета в изпълнение на новите мерки.

 

Правителството счита за свой приоритет сериозния и отговорен подход към възникналите пред българските граждани и различните сектори предизвикателства във връзка с коронавируса и икономическите последствия от него. 

 

Освен точки, касаещи изпълнението на социално-икономическите мерки на правителството, предварителният дневен ред на заседанието включва още: 

 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 26 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕС­КИ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ОТБРАНАТА.
Внася: министър-председателят

 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ (2020 - 2024 Г.).
Внася: министърът на здравеопазването

 

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.
Внася: министърът на финансите

 

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА.
Внася: министърът на културата

 

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХА­НИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИ­ЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЕ № 789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕН­ЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
Внася: министърът на образованието и науката

 

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „АКАДЕМИКА 2011” ЕАД.
Внася: министърът на младежта и спорта

 

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА СЕДМИ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИ­ЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г.
Внася: министърът на правосъдието

 

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДОБЕКТ 22 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 171+620” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 171+586, НА ПОДОБЕКТ 23 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 187+590” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪ­ТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 187+590 И НА ПОДОБКЕТ 24 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 192+625” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 192+625 ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС” ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕ­ЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството
министърът на финансите

 

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014 - 2020 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗ­МЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНА ЦЕ­ЛЕВА ВНОСКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УНИЦЕФ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИНИС­ТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 7 ЮЛИ 2020 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

 

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИНДУСТРИ­АЛНИТЕ ПАРКОВЕ.
Внася: заместник министър-председателят

 

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
Внася: министърът на труда и социалната политика

 

Черно море

Коментари ( 0 )